Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Uppstart utbyggnad av VA-infrastruktur

En leende kvinna i varselkläder står utomhus på en byggarbetsplats i bakgrunden syns en grävmaskin

Cecilia Danebäck, projektledare berättar att projekteringen av VA-utbyggnaden kommer att pågå under drygt ett och ett halvt år.

Krokoms kommun har som målsättning att ha minst 16 000 invånare år 2030. Under en tioårs-period är planen att investera drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. En investering som är nödvändig för att nya bostadsområden ska kunna byggas.

Området som ska projekteras är en sträckning mellan södra Ås och Dvärsätt, en del av det så kallade Stråket-området. Nya huvudledningar för både vatten och avlopp ska byggas eftersom de befintliga inte har kapacitet för fler anslutningar. Ledningsnät ska läggas både på sjöbotten och under jord.

Projekteringen kommer att pågå under drygt ett och ett halvt år och innefattar flera parallella aktiviteter. Cecilia Danebäck, projektledare för VA-utbyggnaden berättar om de närmaste planerna.

- Projekteringen startas upp nu under oktober och det arbetet utförs av en extern aktör, AFRY som vi har ramavtal med, säger Cecilia Danebäck.

Projekteringsarbetet innebär att planera för nya ledningar och tekniska lösningar för vatten och avlopp. Ett bra ledningsnät kräver ett grundligt förarbete. Det handlar bland annat om geotekniska utredningar, lodning av sjöbotten, inmätning av föremål längs planerad sträckning samt att ha nödvändiga tillstånd och avtal på plats. I området ska det också göras en kulturvärdesinventering och undersökning av naturvärden som behöver bevaras.

- Det är nödvändiga handlingar som behövs för att vi ska kunna bygga ledningsnätet på rätt sätt och med bra funktioner. Dricksvattnet ska nå husen och spillvattnet ska nå reningsverket, förklarar Cecilia Danebäck.

Aktuella projekteringsarbeten

Vissa aktiviteter inom projektet har AFRY redan startat upp eller kommer att startas inom de närmsta veckorna. Berörda markägare kommer att kontaktas personligen.

  • Borrvagnar ute för geoteknisk utredning av deletapper, i första skedet på kommunal mark – start vecka 41
  • Geotekniska utredningar av resterande delsträckor fortsätter sedan under hösten och vintern
  • Undersökning och kartläggning av sjöbotten, lodning görs från båt – start vecka 43
  • Mättekniker ska ut och mäta in föremål, byggnader, asfalt, staket och liknande som finns utmed planerade sträckningar – start under hösten och pågår i första skedet tills marken blir snötäckt
  • En kulturvärdesinventering har inletts och under vecka 43 kommer en fältinventering att påbörjas.

Meny