Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vi reder ut begreppen kring Myhrbodarna

Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun har fattat beslut om att stänga Myhrbodarna. Anledningen är att verksamheten inte har lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Här förklarar vi varför det ställs krav på en sådan registrering.

Hur ser kommunen på Myhrbodarna?
Myhrbodarna är ett viktigt kultur- och naturarv. Fäboden är en stor tillgång för kommu­nen och verkligen värd att bevara. Vi hoppas att vi kan nå fram till en lösning som möjliggör att den kan fortsätta finnas kvar även i framtiden.

Varför måste Myhrbodarna anmäla sin verksamhet?
De flesta livsmedelsföretag behöver registrera sin verksamhet hos den behöriga kontrollmyndigheten som i det här fallet är Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun.

Bygg- och miljönämnden bedömer att Myhrbodarna ska omfattas av planerad offentlig livsmedelskontroll. Anledningen är att verksamheten regelbundet släpper ut livsmedel på marknaden. Syftet med kontrollen är att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är vad de utges för att vara.

Anmälan om registrering är ett grundläggande krav och en förutsättning för att sådan kontroll ska kunna göras.

Finns det krav på vad en anmälan ska innehålla?
Ja det gör det. En anmälan ska omfatta alla anläggningar där det i något led i pro­duk­tions-, bearbetnings och distributionskedjan för livsmedel drivs verksamhet, så att varje sådan anläggning kan registreras.

Anmälan ska ske på det sätt som den behöriga myndigheten kräver. I detta fall finns ett specifikt formulär som ska användas.

Varför är det viktigt med planerad offentlig livsmedelskontroll?
Säkra livsmedel är ett mycket tungt allmänt intresse. Den offentliga livsmedels­kon­trollen finns till för att skydda konsumenterna. Syftet med kontrollen är säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är vad de utges för att vara.

Varför kommer kraven på anmälan först nu och inte tidigare?
Av olika orsaker har vårt tillsynsarbete varit eftersatt i flera år och nu jobbar vi för att komma ikapp.

Det har framförts kritik mot hanteringen av ärendet och att ni inte har varit samarbetsvilliga. Är det så?
Vi har erbjudit verksamhetsutövaren fysiska möten med vägledning på valfri plats och tidpunkt, inklusive efter ordinarie arbetstid. Detta har gjorts vid flera tillfällen, med början redan i juli. Vi har haft ett fysiskt möte och utöver det kommunicerat via telefon och e-post.

Varför kommer ni inte överens?
Vi och verksamhetsutövaren har olika uppfattningar om anläggningen ska anses vara på förhand registrerad eller inte. Verksamhetsutövaren har velat få garantier av oss om den fortsatta hanteringen som vi inte kan ge.

Vi kan av principskäl inte lämna förhandsbesked om hur vi kommer att hantera avvikelser, om eller när sådana konstateras i framtiden. Sådana bedömningar måste göras från fall till fall.

En kritisk fråga verkar gälla dricksvattnet. Verksamhetsutövaren är orolig för att det kommer att krävas dyra investeringar som gör det omöjligt att fortsätta att driva verksamheten. Vad gäller här?
Inga krav har ställts på dricksvattnet i detta fall. Det är i nuläget okänt vilka kemiska och mikrobiella egenskaper vattnet har.

Det finns branschriktlinjer för fäbodar som kan anses vara vägledande ifråga om hantering av dricksvatten med mera. Många vanliga mikrobiella föroreningar kan exempelvis gå att bli av med om man kokar vattnet.

Varför har ni gjort en polisanmälan?
Vi är skyldiga att åtalsanmäla misstänkta brott mot livsmedelslagstiftningen. Vår skyldighet att anmäla misstänkta fall av straffbelagda överträdelser av livsmedelslagen till polis- och åklagarväsendet kan uppfyllas på olika sätt. Vilket tillvägagångssätt som ska användas får bestämmas med hänsyn till omständigheterna.

Rör det sig om ett brådskande ärende kan det vara lämpligast att omedelbart kontakta polisen. Exempel på ett sådant kan vara en för allmänheten omedelbart farlig överträdelse, som kanske pågår fortlöpande, och där verksamhetsutövaren inte rättar sig efter våra uppmaningar att upphöra.

Om överträdelsen inte är omedelbart hälsofarlig eller om den kommer till vår kännedom först i efterhand bör i stället anmälan göras skriftligen till Åklagarmyndigheten.

Vi anser att vi har agerat på lämpligt sätt ifråga om åtalsanmälan i detta fall. Detta mot bakgrund av att verksamheten inte är omedelbart hälsofarlig och att den misstänkta överträdelsen har kommit till vår kännedom först i efterhand.

Meny