Translate site

Startsida Krokoms kommun

Den nya skollagen

Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den trädde i kraft 1 augusti 2010 och tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.

Några viktiga förändringar inom de olika verksamhetsformerna

  • Förskolan blir en egen skolform
  • Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg
  • Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen
  • Idag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram
  • Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor
  • Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Bland annat ska beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt till skolskjuts kunna överklagas
  • Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero
  • I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande
  • Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig
  • Skyldighet för skolan att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och även främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

För mer information se länkar till höger.

Uppdaterad 2013-10-07 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »