Translate site

Startsida Krokoms kommun

IT i lärande

ProTem II – egna datorer

Alla undervisande pedagoger och alla elever i årskurs 7-9 har tillgång till en egen dator från och med skolstart hösten 2013. Satsningen har pågått sedan 2011.

Genom att ge alla elever i årskurserna 7-9 och alla pedagoger inom grundskolan och fritidshem tillgång till en dator som disponeras hela tiden får alla samma förutsättningar att använda IT som ett redskap för eget lärande och som ett redskap för sin yrkesutövning. Förutsättningarna för god måluppfyllelse i studierna förbättras och ger en god förutsättning för framtida yrkesliv.

Behöver ditt barn stöd för bättre läsförmåga och läsförståelse i form av talsyntes eller rättstavningsprogram så kan alla barn i Krokoms kommuns skolor ladda ner dessa programvaror till privata hemdatorer. Klicka på länken Elevlicenser under Läs mer. Lösenord får du från ditt barns mentor.

Du hittar dokument med mer information kring lånet av elevdatorerna till höger under Läs mer. Observera att dessa dokument gäller från och med 2013.

Under våren 2013 genomfördes en undersökning av ProTem II. Elever och pedagoger besvarade en enkät. Rapporten hittar du till höger.

(Informations- och kommunikationsteknik) IKT i förskolan

Förskolan har genomfört en stor satsning på iPads för att stötta barnens språkutveckling och lärande. lPaden fungerar som den nya tidens lägereld där flera barn samlas och samtalar kring foton, filmer eller lärorika appar. Dokumentationen av barns lärande förenklas för pedagogerna.

Målet är att alla förskolor ska ha tillgång till i genomsnitt två iPads per avdelning. Pedagoger har fått kompetensutveckling i form av föreläsningar och uppföljning/ handledning.

Några låg- och mellanstadieskolor har också påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller surfplattornas användning i pedagogiskt syfte.

InfoMentor – information om ditt barns skolgång

InfoMentor är ett system för att kvalitetssäkra arbetet med Individuella utvecklingsplaner (lUP) och skriftliga omdömen. Systemet ger också ökade möjligheter för kommunikation mellan skola och hem via Internet

InfoMentor innehåller information om ditt barns skolgång och du som vårdnadshavare kommer att, via Internet, kunna ta del av bland annat schema, veckoplanering, boka tider för utvecklingssamtal, läsa skriftliga omdömen och kommunicera med ditt barns lärare.

Målet med införandet av systemet är att öka likvärdigheten på dokumentationen mellan skolorna, underlätta och effektivisera lärarnas administrativa uppgifter samt ge dig som förälder ökad delaktighet och insyn i ditt barns lärande och skolgång.

Läs mer om InfoMentor

Digitalt skolbibliotek

Krokoms kommun ökar elevers tillgång till läromedel, fack- och skönlitteratur och film och andra medier genom digitala resurser. Vi har nu köpt in NE, Nationalencyklopedin som digital resurs. Detta kan alla elever nå även hemifrån om de skapar en personlig inloggning när de befinner sig på skolan.

Kompetensutveckling kommer att erbjudas alla pedagoger så att det digitala biblioteket kan användas i elevers lärandemiljö.

ProTem-klassrum

I huvuddelen av skolornas klassrum och i ett flertal förskolor finns utrustning som projektor, visningsduk, ljudanläggning, DVD-spelare, bredbandsuppkoppling och diverse kringutrustning.

Den här utrustningen är grunden för det som kallas "ProTem-klassrum" i Krokoms kommun och målsättningen med investeringen är att en pedagogisk användning ska komma till stånd där tekniken fungerar som ett verkligt hjälpmedel för lärare i deras vardagsarbete.

Bakom namnet Pro Tem ligger betydelsen "just nu" eftersom utrustningen som finns tillgänglig i de deltagande klassrummen ger pedagogerna möjlighet att använda dagsfärskt material i sin vardagsundervisning.

PlM (Praktisk IT- och Mediekompetens)

PlM är ett rikstäckande arbete, initierat av Skoiverket för att främja utvecklingen och användningen av IKT i skolan.

PlM handlar till viss del om att lära sig hantera programvaror, men framför allt handlar det om att lära sig att använda datorer, digital bild och video, ljud och alla andra medier så att det sker en kvalitetshöjning i undervisningen.

Samtliga tillsvidareanställda pedagoger, rektorer och förskolechefer har blivit erbjudna utbildning inom PlM.

PlM-satsningen är nu avslutad och drygt hälften av personalen inom förskola och skola har deltagit.

Kompetensutveckling i dag

Krokoms kommun bedriver nu kompetensutveckling genom sin IT-pedagog. Utbildning och handledning ges övergripande för alla skolor men också riktad till arbetslag. Målet är att vara ett stöd för vardagsnära utveckling av IT för att öka barns och elevers lärande och därigenom öka måluppfyllelse.

Uppdaterad 2018-03-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se