Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förskola och skolbarnomsorg

Förskola

I vår kommun finns idag 23 kommunala förskolor, varav två med inriktning på språk och kultur för urfolket samerna. Förskolan bedriver pedagogisk verksamhet för barn som är 1–5 år gamla. Förskolan är till för att ge yngre barn omsorg då deras föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Förskola erbjuds även i viss utsträckning då föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Förskolans verksamhet ska erbjuda barnen både omsorg och lärande. Det ska vara en trygg och god miljö som ger barnen möjlighet att utveckla sina förmågor, både i grupp och individuellt.

All undervisning i förskolan styrs av läroplanen för förskolan (Lpfö 98/rev. 2016). Barnens dagar innehåller aktiviteter och händelser som bygger på läroplanens olika målområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt olika skapande aktiviteter. Barnens lekande och lekar är centrala i alla aktiviteter. För oss som människor är leken jätteviktig för vårt lärande och vår utveckling. För oss är det viktigt att barnen är delaktiga och att de får vara med och påverka sin vistelse i förskolan.

Nationella minoriteter

Barn som tillhör en nationell minoritet har särskilda rättigheter till sitt språk och sin kultur. Krokom är samiskt förvaltningsområde och i handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde finns särskilt framtagna mål för förskola och skola. Se länken nedan! Vid förskolan i Rötviken bedrivs integrerad samisk verksamhet och i Änge förskola finns en samisk avdelning.  
Länk till HandlingplanenPDF.

Val av förskola

Du som vårdnadshavare önskar själv vid vilken förskola ditt barn ska placeras. Om vi inte kan tillgodose ditt förstahandsval kan du alltid stå i kö för att byta. Om du istället önskar en fristående förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn följer barnomsorgspengen med ditt barn för att bekosta barnomsorgen.
Läs mer om vad barnomsorgspengen innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn mellan 3-5 års ålder har rätt till s k allmän förskola oavsett om vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar. Allmän förskola är avgiftsfri och förlagd till 525 timmar per år (följer läsåret). Alla 3-5 åringar som har en placering i kommunal eller enskild förskola går automatiskt också i allmän förskola och avgiften är då reducerad. Allmän förskola följer i stort skolans arbetsår och pågår under de traditionella loven under terminerna men inte under sommarlovet.


Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett modernare namn för det som tidigare hette familjedaghem. Pedagogisk omsorg arbetar med både omsorg i form av trygghet och en god miljö. Barnens aktiviteter ska utgå från innehållet i förskolans läroplan men utan krav på förskollärare. Kommunen godkänner och ansvarar för att se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och bestämmelser som finns.

Fritidshem, s k skolbarnomsorg

Skolbarnomsorgen bedrivs i fritidshem, vanligen i anslutning till grundskolans verksamhet, med några undantag där den bedrivs i samverkan med förskolor. Där erbjuds eleverna en meningsfull fritid före och efter skoltid. Schemat ska följa föräldrars arbets- eller studietid. Innehållet i fritidshemmens verksamhet ska bygga på Läroplanen för grundskolan. Genom att samarbeta med skolan kan man stötta och hjälpa eleverna att fördjupa sitt lärande

Inom skolbarnomsorgen arbetar vi bland annat med att utveckla elevers självkänsla genom att öka demokrati och jämlikhet. Vi arbetar med normer och värden genom lek och samarbete där samverkan mellan förskolans femåringar och fritidshemmens sexåringar är betydande.

Uppdaterad 2019-02-07 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se