Startsida Krokoms kommun

Beapmoe aarhskuvlesne jïh pedagogihke hoksesne

Fïerhten biejjien maanah aarhskuvline, eejehth-hïejmine jïh pedagogihke hoksine aeredsbeapmoeh, aeredsbiejjiebeapmoeh jïh svarkeldahke hoksehten. Maanide mah seenhte iehkedsbiejjesne baetsieh, muerjieh minngemes biejjesne hoksehten.

Gåessie beapmoesïetelem darjobe mijjieh Livsmedelsverkem dåeriedibie gåessie veeljemem maksovijstie, juekemem beapmojste jïh lissiebeapmojste darjoen ihke buerie variasjovnem skaepiedidh.

Mijjieh jïjnjemes maalestahkh veeljebe mah mijjieh jïjtje maadtoste jurjiehtibie. Fïerhten biejjien kroenesaatebuertie, garrelaejpie, voejelaejpiemargarijne, voeje jïh mielhkie hoksehtibie. 20 prosente mestie mijjieh åestebe leah ekologije dorjesijstie.

Maalestahkide jolle kvaliteetine jïh hoksehten trööjjes tjïehtjelinie ihke maanide edtjieh murriedidh jïh maalestahkem buerie boelhkem biejjesne sjædta.

Mijjieh sïjhtebe buerie beapmoevaanh evtiedidh jïh mijjen kultuvre aerpiem åvtese juhtedh juktie hearskoes beapmoeh hoksehtidh mij svïenske beapmoevuekiem vuesehte. Mijjieh sïjhtebe aaj tjetskehkevoetem beapmojde jeatjah kultuvrijste jieniedidh ovmessie maejstiji- jïh krodtigujmie. Saemien almetjibiejjesne goevte 6:n biejjesne mijjieh beapmoeh saemien tjöökeste hoksehtibie, menh aaj beapmoeh jeatjah laantijste jïh kultuvrijste.

Beapmoesïetele aarhskuvlide, fuelhkiebiejjiehïejmide jïh skuvlide lea.

Uppdaterad 2017-10-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se