Startsida Krokoms kommun
  • Valkese jïh infrastruktuvre
Barn kör lådbil

Valkese jïh infrastruktuvre

Krokomen tjïeltesne barkebe geajnojde bueriedidh. Geajnoeh tjuerieh abpe jaepien hijven årrodh. Tjïelte barka  kollektijvevalkesem bueriedidh dovne gosse barkose jïh gosse eejehtalledh. Gåetieguntieh jïh sïelskh abpe tjïeltesne edtjieh nuepiem gamtebaantem åadtjodh jïh buerie telekommunikasjovnem. Buerielaakan mobijlesne soptsestalledh dovne miehtjesne vihkeles.

Uppdaterad 2015-07-10 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se