Startsida Krokoms kommun

Skïemtjefealadimmieh

Dongkemem skïemtjefealadimmijste darjoen BC jïemhten tjïrrh, telefovnenommeresne: 0771 82 00 83.

Bïevnesh skïemtjefealadimmiej bïjre:

Leenetrafihkesne, öörhtje-biejjh ts 10-12, telefovne 063 16 82 12.

Gaajhkh bïevnesh aaj leenetrafihken hïejmesijjesne gååvnese www.ltr.seexternal link, opens in new window

Uppdaterad 2015-02-04 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se