Startsida Krokoms kommun

Jaememe jih juvleme

Jis vaajtelimmiem borgerlig juvlemen mietie, vuesiehtimmiem juvlemebyråide leenesne gååvnese. Dah maehtieh raeriem borgerlig juvlemen bïjre laehpedh. Jis daerpiesvoeth lea, dah aaj maehtieh buerie juvlemebarkiji bïjre bïevnedh.

Borgerlig juvlemasse ij naan njoelkedassh gååvnese guktie juvlemem edtja årrodh. Dïhte maahta sjïdtedh öövre guktie lïhkesadtjide/lïhkemes almetjidie sïjhtieh daam utnedh. Ij naan tsagkesem hellh, ihke lïhkesadtjide jallh lïhkemes voelpide ahte jïjtje daam borgerlige juvlemem öörnedh.

Ij leah veeljeme naan Borgerlig juvlemebarkijem Krokomen tjïeltesne.

Uppdaterad 2014-11-04 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se