Startsida Krokoms kommun

Åenehkstijjeårromesijjem

Åenehkstijjeårromesijjh edtjieh ovmessie boelhki hoksedaerpiesvoeth fassehtidh.

Aaj soejkesjimmie målsomem lïhkesadtjide, mah lïhkemesalmetjem såjhtoen, maahta åenehkstijjesijjem akten daerpies barkoem årrodh. Krokomen tjïeltesne åenehkstijjesijjh gååvnese Blommagaertenisnie Krokomesne, Hällebo Ängesne jih Solbacka Föllingisnie.

Åenehkstijjesijjh viehkien tjïrrh laevehten guktie sosialedïenesjelaakesne tjåådtje.

Uppdaterad 2014-07-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se