Startsida Krokoms kommun

Klövern

Demensegoevtesem Klövern 6+2 sijjh åtna, gusnie göökte sijjh jearsoesvoetesijjh lägan. Desnie daan biejjien dah mah jijnjemes båasarimmesne leah. Sijjide leah jïjtsh tjïehtjelisnie gusnie ij naan tjöövkem. Laavkometjiehtjelem jih onnegåetiem juekien.

Ektievoeten tjöövke jih aarketjiehtjelem byögkeles årromesijjesne leah.

Aajmoneårromeprinsijpe ij demenseårromesijjesne nuhtjien.

Uppdaterad 2015-07-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se