Startsida Krokoms kommun

Vyörtegsvoetetjirkeme

Daelie båeries almetjh Krokomesne tjirkemem dan hïejmedïenesjen hoksehtämman jallh sjïere årromesijjesne utnieh. Tjïjhtje vyörtegsvoetetjirkemh mah edtjieh buerkiestidh mejtie reaktah datne åtnah mij dïenesjidie nuhtjh.

Vyörtegsvoetetjirkemidie sosialemoenehtsen vierhtiedimmievåaromistie leah: ” Mijjieh edtjebe jïjtje-eajhnadovvemem vierhtiedidh jih viehkiehtidh ahte jieleme jearsoes jih buerielaakan domtoes, mijjen barkoeh edtjieh buerie dåastoehtimmesne jih buerie kvaliteetine årrodh”. Sosialemoenehtse lea daejtie tjïjhtje vyörtegsvoetetjirkemidie nännoestamme:

  • Meatan soejkesjimmesne, såjhtoe- jih hoksebarkojste årrodh
  • Målsomem barkoste mij laevehtamme
  • Jaksoesvoete jih kontinuiteetem gaskesadtemen tjïrrh
  • Ussjedammes introduksjovnen orre barkoealmetji tjïrrh ahte gaajhkide barkijidie nommeguvviem jallh legitimasjovnem guedtieh.
  • Ahte gaajhkide akten jielijesoptsetimmiem faalien
  • Meatan årrodh gosse sisvegem dov sosialen darjoemisnie darjodh
  • Öövtiedimmiem jih tjirkemem kvaliteeteste

Vyörtegsvoetetjirkemidie leah ektievoetesne barkiji, voeresi jih dej lïhkesadtji gaskoeh barkeme. Prosjekteåejvie lea Sara Cornén orreme jih dïhte soptseste ahte daate lea voestes sïllem daejnie barkojne jih båetije biejjide edtja daam öövtiedidh.

  • Sosialemoenehtse edtja buerielaakan barkoem vyörtegsvoetetjirkemidie dåeriedidh, jih aalkoem leah åssjalommijste maam mijjese åådtjeme. Darjojde aaj hävvi dåeredieh jih öörnien dejtie rutinide gosse daerpiesvoete lea, Sara soptseste.

Bïevnesh vyörtegsvoetetjirkemi bïjre ovmessie kanalide geerjehtieh ihke båeriesalmetjh edtjieh åadtjodh daejredh ahte dah gååvnesieh. Jis ij dïhte gåeredh, jienebh ovmessie geajnoeh gååvnese ihke bievnedh. Plaeresne akten goerem gååvnese mij gåerede dievhtedh jih tjïeltese seedtedh. Akten goerem aaj hïejmesijjesne gååvnese. Gåerede aaj ringkedh jih epåastem tjïelten kvaliteetekontrollerese seedtedh.

– Dïhte mijjese hijven govledh jis dah vyörtegsvoetetjirkemh eah buerielaakan sjïdth. Numhtie mijjieh maehtebe mijjen darjoem öövtiedidh ihke buerebe barkoem darjobe.

Uppdaterad 2017-06-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se