Startsida Krokoms kommun
Gammal man sitter och vilar

Håksoe jïh viehkie

Daesnie bïevnesh båerieshoksemen bïjre gaavnh jïh dåarjoen bïjre gosse måedtie viehkiem daarpesjh. Maahtah lohkedh magkere viehkiem åadtjodh ekonomijen jïh fuelhkiej lïhkesadtji bïjre, alkohovle- jïh daalhkese otnehtallen jïh daaresjimmien bïjre. Aaj bïevnesh gaavnh adopsjovnen bïjre, jïh guktie aehtjine, jis lïhkesadtje jïh dåarjoem daarpesjh otnegen pruvredh jïh gosse juvledh.

Uppdaterad 2017-06-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se