Startsida Krokoms kommun
  • Jieleme jïh barkoe
Diagram

Jieleme jïh barkoe

Barkebe juktie buerie Krokomen tjïeltesne sjædta veasodh. Daelie tjïeltese vihkeles orreme faaleldahkem sïelskide bueriedidh. Aelhkie edtja årrodh mijjem jaksedh jïh vaestiedassh gyhtjelasside åadtjodh. Dah båetije jaepieh sagke jeenjebh goh aerebi tjïeltese gåtjkoehtibie gosse orre boelvh daelie sjïdteminie.

Uppdaterad 2015-07-10 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se