Startsida Krokoms kommun
Schackspel

Tjïelte jïh politihke

Mijjieh sjïdtemefaamoem evtiedibie! Daesnie aelhkie jieledh. Daesnie jearsoe jïh raeffie, buerie maadtoe almetjidie jïh sïelskide mah sijhtieh bæjjanidh.

Krokomen tjïelte årroji daerpiesvoetem dåastohte. Faaleldahke,  barkoe, gåetieluhpie, raeffiesvoete, ööhpehtimmie jïh dååjrehtimmie demokratijen tjïrrh åadtjoeh jïh gosse evtiedimmesne meatan. Daesnie nuepiem sïelskide jïh almetjidie sjïehteladta orrijidh juktie tjïelte maahta bæjjanidh.

Uppdaterad 2015-07-10 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se