Startsida Krokoms kommun

Klöverängen

Demensegoevtesem Klöverängen 14 gåetieluhpieh åtna gusnie kompaktetjöövkese ryöjredamme. Årromesijjem nuepiem åtna oksi jih vïedtji tjïrrh årromesijjem gööktesne(7+7) juekedh. Akten stååvehke jih akten båasarimmie bieliem. Stoerre ektievoeten beapmoetjiehtjele/aarketjiehtjelem gaskoe årromesijjesne leah.

Aajmoneårromeprinsijpe ij demenseårromesijjesne nuhtjien.

Uppdaterad 2015-07-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se