Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vad kostar det?

Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter.

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet ska ställföreträdaren betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket för huvudmannens räkning.

En god man/förvaltare har rätt till skäligt arvode. Det går inte att på förhand fastställa hur stort arvodet kommer att bli. Överförmyndarnämnden tillämpar i huvudsak Sveriges kommuner och landstings senaste riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Dessa riktlinjer består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp.

Några faktorer som dock påverkar arvodets storlek är:

  • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten
  • Uppdragets ”svårighetsgrad”
  • Antalet insatser under året
  • Ekonomins omfattning

Huvudregeln är att huvudmannen (den som har god man/förvaltare) betalar arvodet till sin ställföreträdare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (88 000 kronor för 2012) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (116 600 kronor för 2012). I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras.

Om huvudmannen har små marginaler 

Även om huvudmannen har inkomster som som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för gode mannen att få ut sitt arvode. Detta kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Det finns åtgärder som gode mannen kan vidta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Gör upp en budget

Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning där huvudmannen kan ges stöd och rådgivning i ekonomi, hur den kan förbättras, hjälpa till att upprätta en budget samt med eventuell skuldsanering.

Ansök om handikappersättning

Under vissa förutsättningar kan handikappersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som arvode till god man medför för huvudmannen. Försäkringskassan beslutar om handikappersättning.

Begär att kronofogden förbehåller arvodet 

Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

Beslut om arvodet 

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden beslutar om både arvodets och ersättningens storlek och vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår överförmyndarnämnden från förordnandets utformning, årsräkningen och årsredogörelsen. En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand. 

Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Nära anhöriga som förordnats till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från denna rätt.

Uppdaterad 2013-03-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se