Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ansökan/anmälan om God man eller Förvaltare

Den som behöver hjälp av en god man, dennes närmaste anhöriga och överförmyndaren kan ansöka om anordnande av godmanskap/förvaltarskap. Socialtjänsten har skyldighet att anmäla om någon har behov av godmanskap/förvaltarskap till överförmyndaren, men är således inte behörig att ansöka.

Ansökan eller anmälan skickas till Överförmyndaren som handlägger ärendet innan det sedan skickas till tingsrätten. En person som gör en ansökan eller anmälan kan lämna önskemål om att en särskild person ska förordnas som god man. Överförmyndaren gör i dessa fall en bedömning huruvida personen är lämplig att inneha uppdraget eller ej.

Som regel anmäls behovet av god man/förvaltare till överförmyndarnämnden i form av en social utredning och två olika läkarintyg (socialstyrelsens blanketter ska användas)

Läkarintyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för utredning om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken
Läkarintyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för utredning om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap 7 § föräldrabalken

Överförmyndaren kan på egen hand fatta beslut om vissa typer av godmanskap och om byte av god man. Kommer överförmyndarnämnden fram till att den enskilde inte kan få hjälp på något annat sätt, påbörjas arbetet med att hitta en lämplig god man/förvaltare. Om ärendet gäller godmanskap ska huvudmannen samtycka. Om eventuell sjukdom gör att huvudmannen inte har möjlighet att lämna sitt samtycke inhämtas ett läkarintyg.

Det är tingsrätten som beslutar om någon skall få god man/förvaltare och det är också tingsrätten som beslutar om godmanskapet/förvaltarskapet skall upphöra.

Ansökan/anmälan om behov av god man i andra fall

God man kan också förordnas för omyndiga personer, enligt 11 kap 1-3 §§ föräldrabalken, samt för till Sverige ensamkommande barn, enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Reglerna i 11 kap 2-3 §§ FB kan även avse myndiga personer.

Det kan bli aktuellt att förordna god man bland annat

  • om en förmyndare av sjukdom eller någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet (11 kap 1 § FB)
  • om den som har förmyndare, god man eller förvaltare inte kan företrädas av sin förmyndare, gode man eller förvaltare på grund av motstridiga intressen. Det kan gälla exempelvis ett dödsbo eller en rättshandling där både huvudmannen eller den omyndige och hans eller hennes ställföreträdare har intressen (11 kap 2 § FB)
  • för bortavarande personer, för att t.ex. bevaka deras rätt i ett dödsbo m.m. (11 kap 3 § FB)
  • om ett minderårigt, utländskt (eller statslöst) barn anländer till Sverige och är skilt från sina föräldrar eller motsvarande (Lag 2005:429). Här ska överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållande och sköta dess angelägenheter.
Uppdaterad 2015-02-27 av Birgitta Sjöström

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se