Skola och förskola i Hotagsbygden

Barn som leker utomhus

Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

Det är av stor vikt för hela bygdens fortsatta utveckling att det finns en skola och att den har behöriga lärare. Ska området vara attraktivt för människor att leva och verka i är skolan en viktig beståndsdel. Skolfrågan riskerar dessutom att skapa splittring i bygden varför ett beslut i närtid är att föredra framför ytterligare fördröjningar.

Vi kommer bjuda in till två möten. I det första mötet, den 26 oktober, kommer politiker och tjänstemän informera om de olika alternativ som är framtagna (läs mer om alternativen här). Vår ambition är förstås att vi ska landa i den lösning som både bidrar till en väl fungerande pedagogisk verksamhet och en positiv utveckling i hela området.

Viktiga frågeställningar att få svar på inför ett beslut är till exempel:

 • Vilka konsekvenser innebär placeringen av verksamheterna för barnet?
 • Hur påverkas familjerna av de olika alternativen?
 • Vilket beslut är bäst ur den pedagogiska verksamhetens perspektiv?
 • Vilka konsekvenser får ett beslut för företagandet i bygden?

Den 11 november bjuder vi in till ett uppföljande möte. Då får du som bor och verkar i bygden och är berörd av skolans och förskolans placering möjlighet att beskriva vilka konsekvenser de olika förslagen har för dig. Det kan handla om barnets och familjens perspektiv eller hur de olika förslagen påverkar företagandet i bygden.

När de två mötena har genomförts är målsättningen att vi tillsammans har skapat ett bra underlag för ett beslut som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i Hotagsbygden

Kommande möten

 • Skola och förskola i Hotagsbygden 26 oktober

  Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

 • Skola och förskola i Hotagsbygden 11 november

  Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

Bakgrundsinformation

Samisk skola

Betydelse har också en eventuell etablering av en samisk skola i Krokoms kommun eftersom kommunen då kan förväntas tappa elevunderlag till såväl skola som förskola. I både Vikebo förskola och Valsjöbyn skola finns idag en stor andel samiska barn men huruvida dessa kommer att välja en samisk skola är oklart.

Noteringar efter samiskt samrådsmöte 2021-05-05

Noteringar efter samiskt samrådsmöte 2021-05-05

Inbjudan till möte har skickats till samiska familjer med barn i skolorna i Valsjöbyn och Änge, till samisk samordnare och till samiska pedagoger för vidare spridning i olika samiska nätverk.

Deltog gjorde 8 personer, varav två från Krokoms kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Ytterligare 3 personer hade meddelat att de önskat delta, men inte kunde den aktuella tiden.

Flera av de deltagande samerna har varit med vid tidigare diskussioner kring en sameskola i kommunen, och säger sig fortfarande vara mycket intresserade av en etablering i Krokom. Man betonar också att det är viktigt att få vara med och ha synpunkter på var en sameskola bör placeras.

Deltagarna pratade om hur det ser ut med samiska förskolebarn i kommunen, som ju kommer till skolan så småningom, och i dagsläget är det 13 barn i Offerdalsområdet.

Sameskolans skolform sträcker sig till och med årskurs 6, och därefter går eleverna över till den vanliga grundskolan. Kommunen vill då kunna erbjuda samiska inslag i årskurs 7-9 genom integrerad samisk undervisning, såsom det ser ut i nuläget. Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. Detsamma gäller för de elever vars vårdnadshavare väljer att inte skriva in dem i en sameskola. De ska fortfarande kunna erbjudas integrerad samisk undervisning.

Frågor om hur en fortsatt process ser ut, och tidsaspekten vid en eventuell etablering, är något som deltagarna vid mötet skulle vilja ha svar på.

Ett nytt möte kommer att hållas vid tiden för skolstart på höstterminen, och önskvärt är då att någon representant från Sameskolstyrelsen har möjlighet att delta (Sameskolstyrelsen har efter detta lovat att delta med en representant).

Urklipp från en artikel i LT efter sameskolstyrelsens möte den 2 juni

Urklipp från en artikel i LT efter sameskol­styrelsens möte den 2 juni

Intresset för en sameskola i Krokoms kommun är stort bland de samiska familjerna och under våren har Krokoms kommun satsat på att en etablering ska bli verklighet.

Efter ett samråd med berörda i kommunen togs kontakter med sameskolstyrelsen som är huvudman för de sameskolor som finns i Sverige.

Under onsdagen då sameskolstyrelsen hade sitt nämndmöte togs frågan om en etablering i Krokoms kommun upp.

– Vi är väldigt intresserade av att öppna fler sameskolor och förskolor och i Krokoms kommun ser förutsättningarna goda ut, säger Johanna Njaita, nämndordförande i sameskolstyrelsen.

Redan under fredagen ska frågan lyftas under en myndighetsdialog mellan utbildningsdepartementet och sameskolstyrelsen.

– Vi kommer att tala om att intresset finns, såväl i Krokoms kommun som hos oss. För att ta oss vidare behöver vi däremot resurser, medel för att ta fram en förstudie, säger Johanna Njaita.

– Vi kommer även ha fortsatta kontakter med Krokoms kommun om frågor kring de möjligheter som finns, fastighetsfrågor och liknande. Som myndighet får vi inte äga några byggnader så det krävs naturligtvis lämpliga lokaler som är möjliga att hyra.

Nu måste en förstudie göras. Skolformen och pedagogiken finns redan, men någon ny sameskola har inte öppnats sedan nomadskolans tid före skolreformen på 60-talet.

– Det krävs resurser för att vi ska kunna arbeta med den här frågan och vi måste studera förutsättningarna noga. Vi har fått in en del material från Krokoms kommun som berör elevunderlag, lärartäthet och liknande men de sameskolor som finns idag har funnits väldigt länge, så vi har ingen erfarenhet av att öppna en ny skola, säger Johanna Njaita.

Näringsliv och pendlingsmönster

Fakta från SCB: De flesta arbetstillfällen som finns i Hotagen 2019 är inom jordbruk, skogsbruk och fiske (58 st.), därefter följer verksamheter inom byggverksamhet (9 st.), handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (7 st.).

Nästan alla arbetsställen i området består av små och ensamföretag vilket utgör hela 89% av arbetsplatserna i området 2019.

I området Hotagen bor totalt 122 förvärvsarbetande med bostad i området, var av 55st. kvinnor och 67 st. män. Bland dessa arbetar lite mer än hälften i området 64 st. d.v.s.52%. Vidare arbetspendlade 58 st. d.v.s. 48% ut från området. Arbetspendlade in i området gjorde endast 4 st. var av 3 st. från övriga kommuner i området.

Av de 58 st. som arbetspendlade ut från området pendlade 60% till Krokoms kommun, 31% till Östersunds kommun och 5% till Kiruna kommun. För resterande 4% saknas uppgifter om ort för arbetspendling. Hur många som pendlar till Norge är oklart.

Skolskjutsar

Skolskjutsar

Det finns åsikter om att barnen utvecklas som människor i samband med att de får flytta geografiskt från förskolan till en större skola. De känner sig större och vuxnare när de får sätta sig i en taxi och åka. Nästa steg blir när de går ut åk.6 när de flyttar till Föllinge. Det kan alltså finnas fördelar med att ta ett första steg redan efter förskolan, då blir nästa steg inte så stort. Ur den aspekten är det bättre att ha det kvar som det är idag.

Om skolan flyttar från Valsjöbyn gör det ingen större skillnad näringsmässigt. Idag finns skolskjuts från skolan till och från fritids, men det är av mindre betydelse. Bilen går ändå förbi så det blir varken mer eller mindre intäkter om man plockar upp ett eller två barn extra.

Tre alternativ

1. Ny skola och förskola etableras centralt i Hotagsbygden

Ny skola/förskola etableras i Hotagen för 6-10 förskolebarn samt 14-18 skolbarn med tillhörande fritidshem.

Fördelen med en sammanhållen skola/förskola är förutom en ekonomisk aspekt också bättre möjlighet att bemanna effektivt. Framför allt vid frånvaro.

Skulle skolan placeras i Rötviken är det viktigt att se över schemaläggning så att skolskjuts hinner samordnas från de olika byarna då avstånden är av betydelse. Om inte, kan det taxiföretag som är verksam i området drabbas och inte tidsmässigt kunna ta på sig aktuella skjutsar ( idag är det tre/dag) Handlarn i Valsjöbyn ser även att det finns risk för ett minskat kundunderlag.

Barnperspektiv

Barnperspektiv

Resor fortsatt nödvändigt till Föllinge för undervisning i övningsämnen som kräver specialsalar.

Anpassning till barn med särskilda behov utifrån dagens normer och regelverk är lättare vid en nybyggnation än i en befintlig skolbyggnad men anpassning skall ske så långt det är möjligt oavsett byggnad.

Bemanning med behöriga lärare underlättas, framför allt vid sjukfrånvaro

Ekonomi

Ekonomi

Investeringskostnad ca. 20 milj för etablering av ny förskola/skola i Hotagen utifrån schablonberäkning.

 • Skolskjutsar: oförändrade kostnader ca 540 tkr + badresor (beroende på vart tillkommande barn är bosatta)
Ny driftskostnad på ny skola i Rötviken, ca 700m²

Kostnad

Antal kronor

Fastighetsdrift

300 000 kronor inklusive årligt underhåll

Kaptjänst

900 000 kronor

Lokalvård

155 000 kronor

Summa

1 355 000 kronor

Besparing drift Valsjöbyns skola vid nedläggning

Kostnad

Antal kronor

Fastighetsdrift

300 000 kronor inklusive årligt underhåll

Kaptjänst

168 000 kronor

Lokalvård

220 000 kronor

Summa

ca 700 000 kronor

Vikebo

 • Besparing hyra Vikebo: 200 000 kronor
 • Besparing tjänst Vikebo inom kost och städ: 300 000 kronor

Att tänka på

Vid etablering av en sameskola i Krokoms kommun finns det risk att elevunderlaget blir väldigt litet. Tveksamt om man bör bygga en ny skola innan man vet mer om dessa planer.

2. Skola och förskola samlokaliseras vid befintlig skola i Valsjöbyn

Barnperspektiv

Barnperspektiv

Resor fortsatt nödvändigt till Föllinge för undervisning i övningsämnen som kräver specialsalar.

Anpassning till barn med särskilda behov utifrån dagens normer och regelverk är lättare vid en nybyggnation än i en befintlig skolbyggnad men anpassning skall ske så långt det är möjligt oavsett byggnad.

Bemanning med behöriga lärare underlättas, framför allt vid sjukfrånvaro.

Ekonomi

Ekonomi

Summa kostnader/besparingar för flytt av Vikebo till Valsjöbyn:

 • Skolskjutsar: oförändrade kostnader ca 540 000 kronor + badresor (beroende på vart tillkommande barn är bosatta)
 • Besparing hyra Vikebo: 200 000 kronor
 • Besparing tjänst Vikebo inom kost och städ: 300 000 kronor
 • Kostnader för verksamhetsanpassning i lokalen i Valsjöbyn: 750 000-800 000 kronor
 • Personalkostnader för kök och städ i Valsjöbyn ökar inte

Att tänka på

Vid etablering av en sameskola i Krokoms kommun finns det risk att elevunderlaget blir väldigt litet. Då är en samlokalisering sannolikt viktig utifrån lärarförsörjning och effektivisering.

3. Nuvarande struktur med skola i Valsjöbyn och förskola/fritids i Rötviken bibehålls

Kostnader för Barn och utbildningsförvaltningen om Vikebo förskola blir kvar i Rötviken.

Nuläge

Resurser Vikebo förskola och fritidshem höstterminen 2021


Budgeterat antal barn

Nuvarande resursfördelning

Ny resursfördelning

Vikebo förskola

7

1,316

1,442

Vikebo fritidshem

5

1,05

1,050
Totalt: 2,492

För att klara öppettider från klockan 06.00-18.00 samt att personal ska kunna ta ut raster samt planera undervisningen kan det eventuellt krävas 3,0 tjänster, det vill säga uppfylla arbetsmiljölagens krav på raster och arbetstidslagens krav på förläggande av arbetstid samt förläggande av öppettider.

OBS! Det ovan beskrivna gäller även om förskola/skola läggs på samma ort, men då finns större möjligheter att personalplanera så att det täcker raster mm. Då kan man eventuellt klara sig med 2,5 tjänster.

Skolans skick är enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen gott och det räcker med planerat årligt underhåll förutom de verksamhetsanpassningar som krävs för att samlokalisera förskola/fritidshem med skolan. Den tekniska livslängden är alltså inte uppnådd.

Se också sammanställningen av skyddsrondsprotokoll längst ned i Bilaga 1, detaljerad kalkyl

Utemiljön med skidspår, fotbollsplan etc är väldigt fin.

Barnperspektiv

Barnperspektiv

Resor fortsatt nödvändigt till Föllinge för undervisning i övningsämnen som kräver specialsalar.

Anpassning till barn med särskilda behov utifrån dagens normer och regelverk är lättare vid en nybyggnation än i en befintlig skolbyggnad men anpassning skall ske så långt det är möjligt oavsett byggnad.

Bemanning med behöriga lärare försvåras framförallt vid sjukfrånvaro.

Ekonomi

Ekonomi

Driftskostnad Valsjöbyns skola

Kostnad

Antal kronor

Fastighetsdrift

300 000 kronor inklusive årligt underhåll

Kaptjänst

168 000 kronor

Lokalvård

220 000 kronor

Summa

Cirka 700 000 kronor

Vikebo

Kostnad

Antal kronor

Hyra av Vikebos byggnad

200 000 kronor

Personalkostnad kost och städ

300 000 kronor

Summa

500 000 kronor

Bilaga 1 detaljerad kalkyl

Kalkyl skola/förskola Valsjöbyn och Hotagen

Alternativ 1 - ny skola/förskola etableras centralt i Hotagenområdet detaljerad kalkyl

Alternativ 1 - ny skola/förskola etableras centralt i Hotagenområdet detaljerad kalkyl

Ny skola/förskola etableras i Hotagen för 6-10 förskolebarn samt 14-18 skolbarn med tillhörande fritidshem.

Kostnad cirka 20 miljoner för etablering av ny förskola/skola i Hotagen.
Finns avsatt i Sabynämndens investeringsbudget.

Besparing drift Valsjöbyns skola

Kostnad

Antal kronor

Fastighetsdrift

300 000 kronor inklusive årligt underhåll

Kaptjänst

168 000 kronor

Lokalvård

220 000 kronor

Summa

Cirka 700 000 kronor

Ny driftskostnad på ny skola i Rötviken, cirka 700 m²

Kostnad

Antal kronor

Fastighetsdrift

300 000 kronor inklusive årligt underhåll

Kaptjänst

900 000 kronor

Lokalvård

155 000 kronor

Summa

1 355 000 kronor

 • Besparing hyra Vikebo: 200 000 per år
 • Besparing tjänst Vikebo inom kost och städ: 300 000 per år
 • Nedläggning av Valsjöbyns skola

Alternativ 2 - skola och förskola samlokaliseras vid befintlig skola i Valsjöbyn detaljerad kalkyl

Alternativ 2 - skola och förskola samlokaliseras vid befintlig skola i Valsjöbyn detaljerad kalkyl

Vikebo förskola med nuvarande 6 förskolebarn och en prognos mellan 6-10 barn fram till 2025 slås samman med Valsjöbyns skola med nuvarande 18 elever och en prognos 14-18 elever fram till 2025. Fritidshem flyttas också från Vikebo till Valsöbyn. Sammanslagningen sker inför höstterminen 2021.

Summa kostnader för flytt av Vikebo till Valsjöbyn:

 • Skolskjutsar: oförändrade kostnader på ca 540 000 kronor + badresor
 • Lokalhyra: besparing på ca 200 000 kronor per år
 • Personalkostnader för kök och städ i Vikebo upphör: cirka 300 000 kronor per år i besparing
 • Kostnader för verksamhetsanpassning i lokalen i Valsjöbyn: 900 000– 1 000 000 kronor (behov av att ändra prioritering i investeringsbudget)
 • Personalkostnader för kök och städ i Valsjöbyn ökar inte

Summa: 500 000 kronor per år

Kostnader för skolskjutsar

Kostnader för skolskjutsar

Underlag från skolskjutshandläggare 2019/2020. Sammanfattning: svårbedömt, ungefär samma kostnader.

Förutsättningar

 • 6 st elever har fritidsplacering i Rötviken.
 • Inför kommande läsår 19/20 är 9 st elever skolskjuts- berättigade. (2 st i Gunnarvattnet en i låg- och en i mellanstadiet, och 7 st söder om Valsjöbyn ner till Häggsjövik. 4 st av de söderut går i åk F-3. En har inte fritidshem, vilket innebär att fordonet går ändå, ca 3-4 dagar/vecka.)
 • F-klass har undervisning 3 dagar i veckan.
 • Åk 1 har undervisning 4 dagar per vecka detta läsår.
 • 2 elever bor i Valsjöbyn, har inte rätt till skolskjuts till skolan, men rätt att åka ToR till fritidshemmet.
 • Fordonet tar 8 elever vilket inte innebär någon större besparing ur skolskjutssynpunkt, dock kan det ej tas bort helt eftersom inte alla har fritids.

Kostnader

 • En vända/vecka Valsjöbyn-Häggsjövik kostar 32 711 kronor per läsår. Eventuellt kan två vändor tas bort om Vikebo flyttar till Valsjöbyn = 65 422 kronor. Det räcker att en säger upp sin fritidsplats, så behövs turen igen.
 • Skolskjutskostnaden för läsåret 18/19 för Valsjöbyn är 537 144 kronor + badresor.

Kostnader för kök och städ

Kostnader för kök och städ

Vikebo

 • Personalkostnad och hyra 500 000 per år
 • Hyra av Vikebos byggnad: 200 000 per år
 • Personalkostnad: 300 000 per år

Dessa siffor är en besparing för samhällsbyggnadsförvaltningen

Valsjöbyns skola

 • Samma kostnad som idag dvs samma personalkostnad (ingen utökning)
 • Kostnad för drift, det vill säga livsmedel med mera flyttas över från Vikebo så det blir ingen fördyring

Total besparing om Vikebo förskola flyttar till Valsjöbyn: 500 000 kronor.

Kostnader för verksamhetsanpassning i lokalen samt utemiljö

Kostnader för verksamhetsanpassning i lokalen samt utemiljö

Åtgärder

 • Ombyggnation av en toalett så att den även rymmer höj- och sänkbart skötbord
 • Förskolebarnen tar ett klassrum på bottenvåningen i bruk
 • Fritids inryms i ordinarie klassrum
 • Barnvagnsförråd och fast lekutrustning flyttas från Lammets gård i Föllinge
 • Staket med grind på en yta utomhus

Kostnader för detta är: 750 000 – 800 000 kronor beroende på alternativ (varav utemiljön motsvarar ca 290 000 kronor)

Summa kostnader för flytt av Vikebo till Valsjöbyn

Summa kostnader för flytt av Vikebo till Valsjöbyn

 • Skolskjutsar: oförändrade kostnader cirka 540 000 kronor + badresor
 • Lokalhyra: besparing på ca 200 000 kronor per år
 • Personalkostnader för kök och städ i Vikebo upphör: ca 300 000 kronor per år i besparing
 • Kostnader för verksamhetsanpassning i lokalen i Valsjöbyn: 750 000 - 800 000 kronor
 • Personalkostnader för kök och städ i Valsjöbyn ökar inte

Kostnader för Barn- och utbildningsförvaltningen om Vikebo förskola blir kvar i Rötviken

Kostnader för Barn- och utbildningsförvaltningen om Vikebo förskola blir kvar i Rötviken

Resurser Vikebo förskola och fritidshem höstterminen 2021

Budgeterat antal barnNuvarande resursfördelningNy resursfördelningVikebo förskola71,3161,442Vikebo fritidshem51,051,050
Totalt: 2,492


För att klara öppettider från klockan 06.00-18.00 samt att personal ska kunna ta ut raster samt planera undervisningen krävs 3,0 tjänst, det vill säga uppfylla arbetsmiljölagens krav på raster och arbettidslagens krav på förläggande av arbetstid.

Sammanställning skyddsrondsprotokoll Valsjöbyns skola

Sammanställning skyddsrondsprotokoll Valsjöbyns skola

I planerat underhåll har Samhällsbyggnadsförvaltningen endast en post angående byte av tolv fönster, vilket de avvaktar med på grund av osäkerheten av vad som händer med skolan.

Bild på skyddsrondsprotokoll

Klicka på bilden för att se den i större format

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny