Hotagen

Mötet ägde rum på Rötvikens bygdegård 24 oktober klockan 19.00-21.00. Kunde du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

På mötet i Rötviken den 24 oktober deltog följande tjänstemän: Sara Anselmby, kanslichef (moderator), Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Åsa Sjödin, kommu­ni­katör.

Från politiken deltog följande personer: Björn Hammarberg, M, Roland Larsamo, M, Krister Lundström, V, Maria Jacobsson, S, Jenny Palin, S, Karin Jonsson, C, Astrid Lönn Jern, C, Olof Wallgren, C, Karin Wallén, C

Detta hände på mötet i Rötviken

Detta hände på mötet i Rötviken

Det var ett mycket välbesökt och kreativt möte i Rötviken på tors­dags­kvällen. Del­tagar­na framförde en mängd idéer och förslag på hur bygd­en kan utvecklas, så pass att mode­rator Sara Anselmby avslut­ade med att säga att hon blev helt tagen av engagemanget.

Mötet inleddes med att Sara Anselm­by, kanslichef, och Ulla Schill, sam­hälls­­bygg­nadschef, gav en kort sam­manfattning av de viktigaste bitarna ur tillväxt­stra­te­gin. Kommu­nens mål­sättning är att växa till minst 16 000 invånare år 2035 och besöken på olika orter under hösten syftar till att samla in medborgarnas tankar och idéer. En viktig grundpelare är att var och en kan bidra på sitt sätt, kommunen kan inte komma tillrätta på egen hand med den utmaning vi står inför.

– Kommunens vision är att vi gör plats för växtkraft, men vi är beroende av vår omvärld för att det ska bli verk­lighet. Föreningar och organisationer men även alla som bor i kommunen är viktiga, sade Sara Anselmby.

Engagemanget var stort i de fem olika grupperna och det fanns många ge­men­­samma nämnare i vad man ser som särskilt oroande. Bristen på bo­städer är en sådan fråga och det finns flera bottnar i det problemet. Dels är det många som endast nyttjar sina hus sommartid eller vid särskilda hög­tider och dels är det i det närmast omöj­ligt att få låna för att bygga hus i den här delen av kommunen.

Ett annat område som samtliga grup­per lyfte var rädslan för att skola och för­skola försvinner. Förutom att det är en nödvändig service för dem som bor här så är det svårt att få igång en in­flyttning om det inte finns förskola och skola. Att skola och förskola ska fin­nas kvar orört var något som man var helt överens om mellan grupperna. Under mötet lyftes oron över att kommunen under våren beslutat att flytta förskoleverksamheten från Rötviken till Valsjöbyn och i samband med det sagt upp gällande hyresavtal i den privatägda förskolelokalen i Rötviken. 

Avståndet till kommunhuset och den service som finns där lyfte flera av grupp­erna som något som kan och bör förbättras. Frukostmöten för före­tagare blir omöjliga att delta i efter­som tiden är för dyrbar för att ägna åt resor. Den kommu­nala närvaron i bygd­en är viktig och här finns stor förbättringspotential. Många lyfte det starka engagemanget som finns i bygden men man undrar hur länge folk orkar och det blir allt svårare för bya­lagen att hitta nya krafter som kan ta vid.

Sara Anselmby avslutade mötet med att tacka för det stora engagemang som deltagarna visade och lyfte möj­ligheten att komplettera via hemsidan.

– Vi når inte alla på kvällsmöten av den här typen och därför finns det möj­lighet att skicka in sina synpunkter via hemsidan. Dessutom kan det ju vara så att man kommer på fler saker som behöver lyftas, avslutade Sara Anselmby.

ladda ner sammanställningen från grupparbetet Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur når vi målet?

Utmaningen är att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att vara den livfulla och expan­siva kommun vi vant oss vid och som med säkra steg taktar mot minst
16 000 invånare år 2035. Att hantera investeringar i skolor, äldreboende, fritidsan­lägg­ningar, vatten- och avlopp mm. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill och att hitta rätt kompetens.

#jagärkrokom

Vy över Toskströmmen, Valsjön

Tid och plats

Tid: 24 oktober 2019 klockan 19.00-21.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Rötvikens bygdegård

Typ av aktivitet: Dialogmöte, Digital dialog

Meny