Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lokal och utrustning

Den lokal du använder ska vara utformad och inredd så att det går att hålla en god livsmedelshygien.

För att åstadkomma detta måste livsmedelslokalen och dess utrustning vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs. För anläggningar som ska godkännas kontrolleras att lokalen uppfyller kraven innan den får starta. Även registrerade anläggningar ska uppfylla lokalkraven vid start, men kontrollen av detta görs efter att verksamheten har startat. Det är alltid företagarens ansvar att se till att alla krav är uppfyllda.

Nedan har vi sammanställt några av de krav lagstiftningen ställer på lokaler och utrustning för livsmedelshantering.

Allmänna lokal- och utrustningskrav

Golv, väggar, tak, arbetsytor och utrustning
En livsmedelslokal ska vara lätt att hålla ren. Det gäller för alla ytor inom livsmedelslokalen; golv, väggar (inklusive dörrar och fönster), tak, inredning och utrustning. Genom att ha ytor som är täta och släta underlättas rengöring samtidigt som intrång av skadedjur förhindras. Det är viktigt att inredning och utrustning placeras så att smuts inte ansamlas, utan att det går att rengöra överallt. Exempelvis bör bänkar och skåp stå placerade tätt mot vägg och golv eller vara konstruerade så att det lätt går att göra rent under och bakom inredningen.

Lämpliga material
Lokalen med tillhörande inredning och utrustning ska kunna hållas ren och i gott skick så att inte livsmedel kan förorenas av smuts, mögel och bakterier. Därför är släta, tvättbara och korrosionsbeständiga material, som är giftfria och inte tar åt sig fukt eller fett en förutsättning. I utrymmen där livsmedel hanteras måste materialet kunna tåla fukt, nötning, avtorkning och ibland även desinficering. Lämpliga material för livsmedelshantering kan till exempel vara rostfritt stål, kakel och klinker. Tänk på att obehandlat trä är olämpligt i livsmedelslokaler eftersom det är svårt att hålla rent, bland annat nöts träet och suger åt sig fukt.

Bra flöde
Flödet av varor, disk och personal genom en livsmedelslokal ska vara sådant att livsmedel skyddas från att förorenas. Korsande flöden ska undvikas, det vill säga att det som är smutsigt inte ska komma i kontakt med det som är rent. Till exempel bör inte transportpallar, ytteremballage eller smutsig disk föras genom rena utrymmen eftersom livsmedel då kan förorenas. Inte heller bör oförpackade livsmedel transporteras genom diskrum och andra orena utrymmen. Personal ska inte heller behöva gå igenom beredningsutrymme för att kunna byta om till rena arbetskläder.

Varumottagning
Eftersom ytterförpackningar som varor levereras i kan vara smutsiga ska det finnas tillräckligt med plats för att packa upp och ta bort ytterförpackningar innan varorna tas in i beredningsutrymmet. Det kan vara lämpligt att ha en uppackningsbänk eller rullvagn vid varumottagnignen så att varorna inte ställs direkt på golvet.

Förvaringsutrymme
Tillräckligt med förvaringsutrymmen ska finnas för den verksamhet som bedrivs så att livsmedelshanteringen kan gå till på ett hygieniskt sätt. Det innebär bland annat att det ska finnas tillräckligt med utrymmen så att livsmedel och andra produkter kan förvaras separerade från varandra. Golvförvaring bör alltid undvikas, använd istället trallar eller backar försedda med hjul. Städutrustning eller kemikalier (till exempel rengöringsmedel) ska förvaras i särskilda utrymmen. I butiker bör hanteringen av returflaskor ske i separat utrymme.

Separering av livsmedel
Olika livsmedel behöver ofta förvaras och hanteras åtskilda för att förhindra att de förorenas. Rått kött och otvättade grönsaker kan till exempel innehålla sjukdomsframkallande bakterier som kan förorena färdiglagad mat. Tillräckliga förvaringsutrymmen ska därför finnas så att olika typer av livsmedel, exempelvis råa och tillagade livsmedel, oförpackade och förpackade produkter, liksom kall och varm mat, kan hållas isär. Om mat ska frysas in eller kylas ned ska det finnas tillräckligt med utrymme för detta så att det inte sker där andra livsmedel förvaras, eftersom temperaturen i kyl- eller frysutrymmet då kan höjas.

Vid hanteringen krävs att det finns tillräckligt antal arbetsbänkar och/eller skärbrädor för att kunna separera olika typer av livsmedel, till exempel en arbetsbänk avsedd för att skära sallad och en annan för kötthantering. Alternativt kan hanteringen av livsmedlen separeras i tid med ordentlig rengöring emellan. Sköljning av livsmedel ska göras i avsedda hoar, som i normalfallet ska vara placerade skilda från handtvättställ. Vid hantering av vissa livsmedel, exempelvis jordiga grönsaker eller rotfrukter, kan separata utrymmen krävas, alternativt att denna hantering separeras i tid.

Handtvättställ
Det ska vara lätt för personalen att kunna tvätta händerna. Därför ska det finnas tillräckligt med handtvättställ i närheten av där livsmedel hanteras. Handtvättställen ska ha varm- och kallvatten, flytande tvål och pappershanddukar.

Personalutrymme
Det ska finnas personaltoalett som är försedd med handtvättställ, tvål och papper. Toaletten får inte ligga i direkt anslutning till ett utrymme där oförpackade livsmedel hanteras, i sådana fall krävs ett förrum.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme med plats för separat förvaring av privata kläder och arbetskläder, till exempel i olika skåp.

Belysning
Det ska finnas en god belysning i lokalen, främst för att underlätta rengöringen. Tänk på att förse lampor med kåpor eller splitterskydd för att undvika att glas och eventuell kvicksilverförorening hamnar i livsmedel.

Ventilation
Det är viktigt att det finns ett bra ventilationssystem i lokalen som är dimensionerat efter den verksamhet som bedrivs. Det innebär att ventilationen med tillhörande utrustning (fläktar, filter etc) ska ha tillräcklig kapacitet och funktion för att förhindra kondensbildning och mögeltillväxt eller att livsmedel kontamineras av förorenad luft. Ventilationen bör också kunna föra bort värme så effektivt så att fönster och dörrar inte behöver öppnas. Om dörrar och fönster måste öppnas finns risk för att skadedjur kan komma in i lokalen. Stekbord och ugnar bör förses med ventilationskåpa som är ansluten till fläktstyrd imkanal. Tänk också på att filter och annan ventilationsutrustning behöver underhållas och rengöras för att kunna bibehålla sin funktion. Ventilationen ska vara bra även i sanitära utrymmen, exempelvis toaletter. Det är viktigt att luftflödet från orena utrymmen (till exempel toaletter) inte går till rena utrymmen där livsmedel hanteras.

Vatten och avlopp
Vatten som används vid livsmedelshantering ska hålla dricksvattenkvalitet, kom ihåg att det även gäller för is. Om man har egen vattentäkt så måste prover tas på vattnet för att kontrollera att det har dricksvattenkvalitet. I berednings- och diskutrymme bör det finnas golvbrunnar/-rännor. Dessa ska vara försedda med vattenlås och galler för att förhindra skadedjursangrepp.

Om du inte är ansluten till en kommunal avloppsanläggning, så måste du kontakta bygg- och miljöavdelningen, då det kan krävas separat anmälan eller tillstånd för eget avlopp.

Fettavskiljare
De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. För att få reda på vilka regler som gäller för fettavskiljare vänder du dig till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skadedjurssäkert
Lokalen måste hållas tät så att det inte finns hål och springor där skadedjur kan ta sig in. Se därför till att dörrar sluter tätt, att rördragningar är tätade och att öppna dörrar och fönster förses med insektsnät. Se också till att avfallsutrymme är skadedjurssäkrat. Man får inte ha husdjur i utrymmen där livsmedel hanteras.

Mer information

Eftersom det finns en hel del att tänka på vid planering av en livsmedelslokal kan det vara bra att ta hjälp av till exempel en arkitekt eller en storköksplanerare.

Den information som finns ovan är inte heltäckande utan bara ett urval av de regler som finns. Texten bygger på lagkraven som finns i bilaga II till EG-förordning 852/2004.

För vissa typer av livsmedelsanläggningar, främst så kallade animalieanläggningar finns ytterligare krav i EG-förordning 853/2004. En animalieanläggning är en anläggning som tillverkar produkter av animaliskt ursprung, till exempel styckningsanläggningar och mejerier, och som sedan levererar produkterna till andra anläggningar. Lagtexterna finns på livsmedelsverkets hemsida, se "Läs mer" till höger

Uppdaterad 2013-04-30 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se