Translate site

Startsida Krokoms kommun

Avgifter

För att kunna kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs, samt handlägga anmälningar om registrering, tas avgifter ut.

Kommunen ska, enligt förordning (2006:1166) om avgifter om offentlig kontroll av livsmedel, ta ut avgifter som ska täcka kontrollmyndighetens utgifter för kontrollen. Avgifterna bestäms i Taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och grundar sig på anvisningar från Livsmedelsverket.

Avgift för registrering

Vid registrering tas en administrativ avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid.

Årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsföretag blir kontrollerade utifrån livsmedelslagstiftningen. Kontrollen finansieras genom fasta avgifter som debiteras årligen. Sammantaget ska avgifterna täcka de kostnader kommunen har för livsmedelskontrollen.

Utifrån den livsmedelshygieniska risken och bygg- och miljöavdelningens tidigare erfarenhet av livsmedelsanläggningarna placeras anläggningarna in i olika riskklasser.

Vilken riskklass anläggningen placeras i beror på typ av livsmedelshantering, anläggningens storlek, om verksamheten riktar sig särskilt till vissa känsliga grupper, t ex små barn, äldre eller patienter, om företaget förpackar/märker livsmedel eller upprättar menyer, samt bygg- och miljönämndens erfarenhet från tidigare kontroller av anläggningen.

Ett företag som följer livsmedelslagstiftningens krav och har haft flera besök med få eller inga brister, kan bli placerade i en lägre klass och därmed få mindre kontrolltid och lägre avgift. Om ett företag däremot har många brister, som medför uppföljande inspektioner, så kan det placeras i en högre klass med en högre avgift.

Läs mer om hur riskklassningen går till under "Årlig kontrolltid" i menyn till vänster.

I Krokoms kommun är timtaxan för ordinarie kontroll för år 2017 976 kronor.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om det vid den planerade kontrollen framkommer att det krävs extra kontroller vid en anläggning så tar bygg- och miljöavdelningen ut timavgift för den extra kontrolltiden. Extra offentlig kontroll kan också vara den kontroll som utförts med anledning av ett befogat klagomål. Det kan till exempel röra sig om anmälan om misstänkt matförgiftning.

I Krokoms kommun är timtaxan för extra offentlig kontroll för år 2017 856 kronor.

Mer information om avgiftssystemet

Mer information om riskklassificering och hur man räknar fram kontrollavgift finns på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också kontakta din branschorganisation.

Uppdaterad 2018-04-26 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se