Translate site

Startsida Krokoms kommun

Budgetförslag för 2015

Majoriteten i Krokoms kommun har idag, till kommunstyrelsen, lämnat sitt förslag på rambudget för 2015 och plan 2016-17. Budgetförslaget redovisar ett resultat på + 10,9 miljoner kronor för 2015.

Krokoms kommun är en av få kommuner i norra Sveriges inland som fortsätter att växa. Befolkningen har ökat med över 600 innevånare sedan 2002. Vid senaste årsskiftet var invånarantalet 14 643. Krokoms kommun ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i, driva verksamhet i och att besöka.

Nyheter i budgeten

Anslag till investeringar för att genomföra:

 • Exploatering av etapp 4 i Sånghusvallen Ås, med mål första inflyttare under 2016
 • Utökade lokaler för förskola/skola i Sånghusvallen
 • En förstudie ska göras 2015 för särskilda boendeplatser för äldre och investeringsmedel finns upptagna från 2018 för byggande av särskilt boende med 80 miljoner kronor.
 • Budget för mötesplats Krokom (f d Konsum) i Krokom utökas med 5 mkr till 21 mkr totalt där även utemiljön i centrum ska beaktas.
 • Idrottshall Änge.
 • Utökad budget till skolors/förskolors utemiljö med 500 tkr/år, det frigör befintlig investeringsbudget till yttre miljö för upprustning av våra samhällen.

I budget 2015 avsätts resurser till ett projekt, där målet är att minska deltider, timanställningar och delade turer för personal i kommunen. Syftet med projektet är att ge medarbetarna inom välfärdssektorn förbättrade arbetsförhållanden, exempelvis ökade möjligheter till heltidsarbete. Projektet inleds inom verksamheterna vård och omsorg.

Verksamheterna tilldelas utökade ramar enligt följande:

Socialnämndens ram utökas med 11 miljoner kr till 263,7 miljoner kronor. Fler äldre personer har mer behov av hemtjänst och särskilt boende.

Socialnämnden får dessutom i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att tillämpa förenklad biståndsbedömning för hemtjänst i Krokoms kommun samt att undersöka förutsättningarna för att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC) under 2015.

Barn och utbildningsnämnden får en ökning med 2,8 mkr till totalt 252,9 miljoner kronor. Utökningen garanterar bland annat oförändrade nyckeltal i skola och barnomsorg.

I regeringens vårproposition finns höjda ambitioner inom skolans område och statliga medel till kommunerna förväntas komma med ca 5-6 miljoner kronor 2015.

Det avser bland annat:

 • Förstärka förskolan
 • Lågstadielyft, satsa i tidiga år på läsning och räkning
 • Mer stöd till nyanlända elever
 • Stärka rektors ansvar och pedagogiska ledarskapet
 • Minska lärares administration

Samhällsbyggnadsnämnden får en ökning med 3,3 miljoner kronor till totalt 137,7 miljoner kronor.Ökningen ska bl annat tillföras måltidsverksamheten för ökade inköp av Svenska, främst lokalt producerade och ekologiska livsmedel. Källsortering i kommunala verksamheter genomförs.

För mer information:

Maria Söderberg (c), kommunstyrelsens ordförande
Krokoms kommun
Telefon 070 21 68 667 eller 0640 161 08

Uppdaterad 2014-05-07 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se