Translate site

Startsida Krokoms kommun

Antagen detaljplan för del av Täng 2:33, Ås

Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun har den 15 februari 2019 beslutat att anta Detaljplan för del av Täng 2:33, Ås, Krokoms kommun.

Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-02-25.

Beslutet att anta detaljplanen går att överklaga. Rätt att överklaga har sakägare med flera som senast under granskningstiden har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Om ni vill överklaga beslutet måste ert brev ha kommit in till kommunen senast 15 mars 2019. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat med namn, adress och telefonnummer. Det ska också framgå vilket beslut som överklagas. Ange vad som bör ändras och varför.

Kommunen skickar sedan överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Vilka som har rätt att överklaga regleras i Plan- och Bygglagen, 5 kap. 29 § (2010:900).

Uppdaterad 2019-02-25 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se