Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förtydligande om räddningstjänstens avtal

Under en tid har en diskussion förts i media kring villkoren för våra deltidsbrandmän. För att förtydliga ägarkommunernas inställning i frågan vill vi förmedla följande information.

Det övergripande avtal som (i enlighet med den modell som vi under en lång följd av år brukat i Sverige) har tecknats av arbetsmarknadens parter. Efter förhandling enades man om den utformning som avtalet har idag.

Detta avtal innefattar förändrade ersättningsformer. Till exempel har en höjd grundersättning införts medan andra delar har fått minskad ersättning.

När det gäller Jämtlands Räddningstjänstförbund och deras ägarkommuner så innebär avtalet en merkostnad på cirka tre miljoner årligen. Löneökningen för gruppen deltidsbranmän är ungefär 6,8 procent. Detta överstiger med stor marginal vad andra grupper på svensk arbetsmarknad erhållit i årets förhandlingar.

Jämtlands Räddningstjänstförbund är ett förbund med ansvar för räddningstjänsten i Strömsunds, Krokoms, Östersunds, Bergs, Bräckes, Härjedalens och Ragunda kommuner. Verksamheten styrs politiskt av ett ägarsamråd och en direktion och med en tjänstemannaledning underställd räddningschefen.

Från ägarkommunernas sida har vi fullt förtroende för hur verksamheten sköts, Vad gäller det uppdrag som man ansvarar för har bedömningar och planer utformats utifrån den situation som råder. Omfattningen av uppsägningarna är att ett 50-tal av 400 anställda förvarnat om uppsägning. Inom förbundet brukar en personalomsättning ett normalt år vara cirka 50 personer (på årsbasis).

Det problem som nu uppstår kan vara av lokal karaktär, det vill säga att många inom en viss stations område har förvarnat om att de tänker sluta sin anställning. Planer finns för hur detta på bästa sätt skall hanteras. Rekrytering av brandmän/kvinnor pågår ständigt och ytterligare kampanjer planeras.

Vår förhoppning är att medborgare, företagare och besökare i våra kommuner skall känna trygghet i att det finns en fungerande räddningstjänst; att intresserade skall se att detta är ett intressant och viktigt uppdrag med rimliga och överenskomna villkor att söka sig till samt; inte minst; att våra deltidsbrandmän ute i kommunerna skall känna uppskattning och tacksamhet utifrån den viktiga insats de gör.

Jonas Törngren, kommundirektör

Parterna har enats om åtgärdsförslag

Jämtlands räddningstjänstförbund, JRF och Brandmännens riksförbund, BRF har idag den 2 juni,  träffats och enats om följande åtgärdsförslag

Parterna kan nu konstatera att det finns inga möjligheter till att teckna några lokala avtal utan det är det centrala avtalet som skall gälla enligt ett beslut av ägarkommunerna. Möjligheter till några ensidiga arbetsgivarbeslut finns det inte heller ekonomiskt utrymme för.

Direktionen för JRF har sedan tidigare tillställt Pacta synpunkter på avtals konstruktion och processen under framtagandet av RiB 17. Med stöd av denna skrivelse har JRF och BRF har enats om att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp för att:

 • Arbeta med att förstärka rekryteringen
 • Åtgärder för att stimulera till fortsatt anställning
 • Påverka kommande avtalsförhandlingar där exempelvis ob-tillägget ska beaktas.
 • JRF, som är den enskilt största RIB organisationen i Sverige, aktivt får delta i kommande avtalsförhandlingar på central nivå

Båda parter hoppas att detta skall leda till att de brandmän som har för avsikt att avsluta sin anställning hos räddningstjänstförbundet ser positivt på det arbete som skall genomföras och överväger att stanna i sin anställning. Båda parter lovar att arbeta med kraft för att nå målsättningen enligt ovan.

Lars Nyman, Räddningschef
Håkan Olofsson, Distriktsombudsman

Uppdaterad 2017-06-02 av Thory Andersson
Kommentarer
 1. Håkan Olofsson
  Om man menar att RiB-17 ger lönelyft på 6,8% är det en ren lögn.Vi har inte fått mer än andra.
  Man får lov att räkna samman perioden 2013-2019 för att få en helt rättvis bild.
  Som vi hela tiden hävdat finns få förlorare just på RiB-17 i Jämtland.
  Det till trots tjänar vi sämst i landet tillsammans med några kollegor på andra håll.
  Övriga har en rad olika lokala tillägg som kompenserar för ett svagt centralt avtal.
  Sedan 1997 har märket styrt avtalsförhandlingarna och ett avtal med så låga summor som vårt har tagit stryk av detta.
  20 års låga lönelyft i kronor har inte direkt förenklat rekryteringen.
  Vårt gemensamma pressmeddelande är gjort för att vi som fackförbund har ett ansvar att vara korrekta.
  Vi vill visa vad arbetsgivaren trots allt lovar att göra och att man har kritiserat sin organisation Pacta för det som skedde hösten 2016.
  Det är sedan upp till var och en att bedöma värdet av utfästelserna.
  Ett annat problem är att både RiB-15 och RiB-17 slår så olika.
  Stationer med få larm har fått en bättre löneutveckling medan kollegor som har många larm haft en mer osäker och lägre löneutveckling.
  Det beror på att ökningar av beredskapsersättningen bekostats av faktiskt tid på avslutande timme och upprörande nog totalt sett sänkt ersättning vid larm pga slopat ob.
  Fortsätter utvecklingen med löneutveckling i % och ett ännu mer avvikande avtal gräver vi vår egen grav.
  Det kommer utan att överdriva att bli omöjligt att rekrytera.
  RiB-17 kan mycket väl leda till kostnadsökningar på 30% om man tvingas nyrekrytera och eller ersätta med heltidsanställda. Hittills verkar politiken tycka att det är ett attraktivt alternativ.
   
  2017-06-05
 2. Anonym
  Det är högst olyckligt att kommunen går ut med en text där vi Brandmän framstår som giriga! Vi kräver inte mycket, det handlar mest om att bli bemötta med respekt och inte hela tiden behandlas som ett gäng upproriska tonåringar. Jämfört med andra yrkesgrupper med beredskap ligger vi långt långt efter och då är det viss skillnad på att ryckas upp ur sängen mitt i natten och snabbt fatta livsavgörande beslut, mot andra yrken med en timmes inställelsetid med betydligt högre ersättning. Detta är närmare sanningen än att vi skulle fått mycket mer i plånboken än andra grupper! Tyvärr retar kommunerna upp Deltidsbrandmännen ytterligare på det här sättet och fler riskerar sluta, vilket givetvis är katastrofalt när det redan är akut kris bl a i Föllinge och Krokoms stationer.
   
  2017-06-05
 3. Brandman Krokom Station
  6,8%? Då är det ju väldigt konstigt att när JRF var ut till stationen Krokom och jämförde RiB17 exakt mot våran lön 2016. Jag personligen fick ett löneök med 0,2%. Jag misstänker att när man räknar på detta så kollar man bara på grundersättning, för utryckningsersättning kan man ju inte veta i förväg. Och grundersättningen är höjd visst, men med borttaget av ob-tillägget vid larm bla, så gör det att det räcker med 1-2 larm på kväll, natt eller helg så förlorar man på nya avtalet. Vi brandmän har väntat på en förändring sedan 2012 då man bestämde att man skulle ta tag i den eftersatta ersättningsnivån. Det man lyckats med efter det är avtal som gjort att det blivit sämre, eller ungefär plus/minus noll. Borttaget av ob-tillägget är ändå det som inte går att tolerera. /Trött, less och besviken brandman Krokoms Station
   
  2017-06-05
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »