Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige den 21 november 2007, §113. Kungörelse om lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun, utfärdad den 28 december 2007, 23 FS 2007:143.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns I 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Krokoms kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 14-15 §§ har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

Lastning av varor med mera
3 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera
4 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete, skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
5 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning, nitning, spontning, borrning och spettning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
6 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
7 § Markiser, flaggor, flaggspel, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Anordningarna får inte skymma trafiksikt och trafikskyltar.

Affischering
8 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
9 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Camping
10 § Camping får inte ske på offentliga platser, som torg, begravningsplatser, kyrkogårdar och parker. För områden särskilt upplåtna för camping gäller de uppställningstider och ordningsregler som meddelas via anslag på den särskilt upplåtna platsen.

Hundar
11 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 12 och 13 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. Undantag från §§ 12 och 13 gäller även för certifierade hundar iförda tjänstetecken eller hundar under utbildning, även dessa iförda tjänstetecken.

12 § Hundar skall hållas kopplade i motionsspår samt inom följande tätorter: KrokomPDF, ÅsPDF, DvärsättPDF, ÄngePDF, TrångsvikenPDF, FöllingePDF, AspåsPDF, YtterånPDF, NäldenPDF, VaplanPDF och del av ÖstersundPDF. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser.

13 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: gatumark, gångvägar, offentliga lekplatser, iordningställda gräsytor, motionsspår i detaljplanelagda tätorter.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
14 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att inom detaljplanelagda områden använda pyrotekniska varor som kräver minst 18 års ålder för inköp.

15 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från Krokoms sjukhem samt servicehemmen Ranågården, Hällebo och Solbacka.Sprängning och skjutning med eldvapen med mera

16 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom tätorter med detaljplanelagt område samt inom skyddsområde för vattentäkt.

17 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom detaljplanelagt område.

Ridning och löpning
18 § Ridning får inte ske i samtliga preparerade elljusspår/motionsspår i kommunen vare sig sommar- eller vintertid.

Förtäring av alkohol
19 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras utomhus på offentliga platser i centrala KrokomPDF, FöllingePDF, NäldenPDF och ÄngePDF annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker. Förbudsområdenas avgränsning framgår av kartorna vid resp ortsnamn.

Avgift för att använda offentlig plats
20 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3-7 §§, 8 § första stycket, 9 §, 10 §, 12-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Uppdaterad 2017-09-13 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se