Translate site

Startsida Krokoms kommun

Politiska ledningens kommentarer

Krokoms kommuns årsredovisning visar hur våra gemensamma skattemedel har använts under 2016, hur mål inom verksamheterna uppfyllts. Verksamheten i kommunen är mycket omfattande och berör alla oss som lever och verkar här.
Krokoms kommun leds av samverkanspartierna; Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Samverkanspartiernas mål är att stärka och utveckla alla delar av Krokoms kommun. Tillsammans bygger vi en hållbar, företagsam och växande kommun. Under 2016 ökade invånarantalet åter, nu är vi 14845 innevånare i kommunen. Vår målsättning är att invånarantalet ska öka till 16000 innevånare 2030.

För 2016 redovisar Krokoms kommun ett överskott om cirka 3 mnkr, ett mycket lägre resultat än budgeterat. Det låga resultatet beror dels på högre kostnader inom verksamheterna än budgeterat, men också på att vi i bokslutet valt att flytta en del av 2016 års intäkter till 2017. De medel vi överför är överskott av statsbidraget för flyktingmottagande och det statsbidrag för bostadsbyggande som kommunen sökte och erhöll i slutet av året. Sammanlagt överförs 12–14 mnkr till 2017.

Krokoms kommun har som mål att vara länets företagsvänligaste kommun. För andra året i rad ligger vi i topp bland länets kommuner i Svenskt Näringslivs kommunranking när det gäller företagsklimat.

Kommunen liksom kommunsektorn i stort står inför stora utmaningar, vi blir fler äldre samtidigt som kommunen har hög andel barn och skolungdomar, varför vi behöver mer äldreomsorg och mer barnomsorg och fler lärare i våra skolor.

Bostadsbyggande och fler företagsetableringar står högt på dagordningen.

Omfattande omställningsarbete

Under 2015 tog kommunen emot många flyktingar, ensamkommande barn och personer med uppehållstillstånd. Kommunen planerade och förberedde för hem för vård eller boende (HVB) för ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar enligt de planeringstal som kommunen blev ålagd. Vid årsskiftet 2015/16 ändrades politiken i Sverige och endast ett fåtal ensamkommande barn har kommit under året. Det har resulterat i stor omställning i den verksamheten, både personellt och i antalet platser på HVB-hemmen.  En omställning som verksamheterna klarat fantastiskt bra, men som trots det har kostat mycket pengar och energi.

Krokom har varit framgångsrik, i Sverigetopp, i arbetet med att nyanländas etablering på arbetsmarknaden efter etableringstiden två år.

Det starka engagemanget och viljan att hjälpa till bland enskilda och föreningar runt om i kommunen är fantastiskt. Detta är en viktig grund för framgång i arbetet med etablering av nyanlända i kommunen.

Behov av bostäder

Den största utmaningen för Krokoms kommun idag är att öka byggandet av bostäder. Det behövs olika typer av bostäder, för unga som vill flytta till ett eget boende, för äldre som önskar en mer lättskött bostad, fler vårdboenden.

Arbetsgrupper har under året arbetat med planering för framtidens äldreboende, nytt demensboende i Krokoms kommun. I det arbetet har pensionärsorganisationernas enkät och synpunkter vägts in.

Att bygga bostäder tar tid. Processen för fler bostäder i Krokom är igång, Sånghusvallen etapp 4 blev klar för försäljning under 2016 och ett tjugotal tomter är sålda. De extra resurser som kommunen erhöll för bostadsbyggande kommer att användas till att påskynda planprocesser så att det ska finnas bostäder för dem som vill leva och verka i kommunen.

Företagsetableringar och turism

I Åsbacken har de första företagsetableringarna kommit igång. Turistkompaniet har i samråd med kommunen arbetat med utveckling av information kring besöksnäringen. Allt fler söker information på nätet och behovet av en fysisk turistbyrå har minskat drastiskt. Därav stängdes Turistbyrån i Krokomsviken hösten 2016 och ersätts bland annat av digitala kanaler.

Kommunen valde att under hösten göra en analys av kommunens framtida ekonomi. Analysen är ett viktigt underlag i arbetet med utvecklings- och tillväxtstrategin som håller på att formas med större fokus på medborgarna.

Viktiga händelser 2016

 • I april fick Krokom en ny kommundirektör. Jonas Törngren anställdes efter Ola Skyllbäck som valde att avgå med pension.
 • Utbyggnad av IT-infrastruktur övertas av IP-Only, vid slutet av året har cirka 76 procent av kommunens hushåll och verksamheter tillgång till bredband med 100 Mbit/s.
 • Polisen och kommunen har undertecknat ett gemensamt medborgarlöfte efter den medborgardialog som genomfördes under året.
 • Ny förskola med sex avdelningar i Sånghusvallen invigd.
 • Bra mottagande av nyanlända, förberedelseklass och förskola.
 • Ny modul med två basutrymmen till Näldens skola.
 • Avslut av förskoleenheter. Ripan i Ås och Syttpigan i Alsen.
 • Sanering av giftig kisaska har skett vid Nyhedens skola. Fortsatt sanering av kis-aska på Hissmofors planeras under förutsättning att Naturvårdsverket medverkar och betalar.
 • Kommunen deltar i ett större EU-projekt med namn Funktionella mittstråket. Målet är ett tågstopp i Nälden. I början av år 2017 har dock trafikverket meddelat att de inte hinner genomföra planprocessen under projekttiden och det omfattande planarbetet som krävs gör tyvärr att förverkligandet av tågstoppet försenas.
 • Medborgardialog och diskussioner inför prioriteringar i kommande länstransportplan har genomförts.
 • Under året har en stor diskussion om förändring i regionindelning pågått utifrån en statlig utredning, förslaget var att hela norra Sverige skulle bli en region. Utredningen stoppades och förändring i regionindelning avfördes från dagordningen.
 • Projektet Rätt till heltid fortgår under året.
 • Negativt är att sjuktalen i kommunen ökar återigen trots ansträngningar i förvaltningarna att förbättra hälsoläget.
 • En organisationsförändring/bodelning mellan Krokomsbostäder AB och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts under året för att bättre möta behoven internt och externt.
 • Ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har rekryterats, Ulla Schill började i augusti.
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning antagen av kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktige har beslutat om ny budgetprocess i kommunen.
 • Rambudget antas redan i april och detaljbudget under senhösten.
 • Igångsättningstillstånd för byggande av idrottshall vid Änge skola är beslutat och förberedelsearbetet är påbörjat.

 

Maria Söderberg (C)
Björn Hammarberg (M)
Jan Runsten (MP)
Lena Persson (KD)

Uppdaterad 2017-05-04 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »