Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lämna medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Krokoms kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rätten gäller även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Alla som är folkbokförda i Krokoms kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Medborgarförslaget lämnas in till kommunens kansli. Det kan lämnas av en enskild person eller av flera kommuninvånare gemensamt. Även barn och ungdomar och personer som ännu inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna in medborgarförslag.

Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna in medborgarförslag.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, kränkande, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Att lämna ett förslag

Fyll i blanketten för medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skriv ut och skicka till:
Krokoms kommun, Kommunfullmäktige, 835 80 Krokom.

När ett ärende skickas in kommer det att beredas i någon nämnd. När ärendet ska avgöras, som kan ske i nämnd eller i kommunfullmäktige, får förslagsställaren vara närvarande och mycket kort argumentera för sitt förslag. Förslaget måste samla en politisk majoritet för att få bifall. Mer information finns under punkt 34 i fullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges presidium äger rätt att avvisa förslag som inte följer reglerna.

Krav på medborgarförslag

Förslaget ska vara skriftligt, och underskrivet av en eller flera personer, dock inte förening. Beskriv och motivera förslaget. Endast ett ämne får tas upp i samma förslag. Uppge namn, adress och telefonnummer om vi behöver få kontakt för eventuell komplettering och för att veta vart svaret ska skickas.

Vad händer när du lämnat ditt medborgarförslag?

När ditt förslag har kommit till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. Där bestämmer fullmäktige om ditt förslag får ställas och vem som ska besluta om ditt förslag. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag till en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet. Du får efter fullmäktiges sammanträde veta på vilket sätt ditt förslag kommer att behandlas.

När ditt förslag har beretts färdigt och innan beslut ska fattas får du meddelande om det datum där beslutet kommer att äga rum.

En mer detaljerad beskrivning av hur ditt medborgarförslag handläggs hittar du här.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den.

Uppdaterad 2018-06-27 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se