samiska, renhorn

Samisktalande förskollärare och modersmålslärare i sydsamiska

Akte barkoe sijjiem sjïdtemefaamose.

Mijjieh ohtsedibie akte aarhskuvlelohkehtæjja saemiengïelemaahtojne mij ïedtjem maanaj övtiedæmman åtna, akte kombineereme barkose goh aarhskuvlelohkehtæjja saemienmaahtojne Vikebo aarhskuvlesne jïh ietniegïelelohkehtæjja Valsjövoenen skuvlesne.

Krokomen tjïelte lea saemien reeremedajve jïh naemhtie juktie gaajhkide skuvlide jïh aarhskuvlide akte sjïere barkoem utnieh saemiengïelem jïh kultuvrem vuesiehtidh.

Akte biejjie Vikebo aarhskuvlesne jïh Valsjövoenen skuvlesne.

Medtie 10 mïjlh Krokomijste, Rötvïjhkene gællesje, tjaebpies Hotagenen voenesne. Aarhskuvle Vikebo Rötvïjhkesne lea onne aktese gusnie saemien biehkie lea darjomisnie integreereme. Lijremebaakoeh Vikeboese lea göökte kultuvri seamma vyörtegsvoetine, göökte gïeli seamma vyörtegsvoetine. Naemhtie juktie gåabpegh gïelide parallelle darjoemisnie leah.

Akte mïjle noerhtene Vikeboen aarhskuvleste Valsjövoenen skuvle gællesje Valjaevrien lïhke. Skuvle medtie 14 learohkh utnieh, aarhskuvleklaasseste gosk govhtede jaepiekuvsjese. Skuvlen lïhke gååvnese tjoevkeselaatege jïh hockeyrinke.

Barkoem goh aarhskuvlelohkehtæjja Vikebo aarhskuvlesne lea 1-5 jaepien båeries maanajdåehkesne jïh naemhtie juktie datne, barkoevoelpi ektine, dïedtem åtna rååresjæmman jïh barkoem buerie pedagogihke gïehtelimmeste, gusnie såjhtoe, bijjiedimmie jïh lïereme aktesem darjoeh.

Jïjnjemes barkosne lea vuesiehtidh, ööhpehtidh jïh övtiedidh akte maanadåehkie saemiengïeline jïh kultuvresne. Aarhskuvlen learoesoejkesje jïh tjïelten ulmie lea ståvroetjaatsegh mah edtjieh saemien perspektijveste dåeriedidh. Vihkeles fïerhtene maanan sjïere daerpiesvoeth vuejnedh jïh destie darjoem soejkesjidh jeatjah barkoevoelpigujmie barkoedåehkesne. Mijjieh dåehkine barkeminie jïh ulmie lea fïerhtene indivijdem nænnoestidh jïh övtiedidh oktegh jïh dåehkesne.

Åejviebarkoe barkosne goh ietniegïelelohkehtæjja Valsjövoenen skuvlesne lea learoehkidie rååresjidh, lohkehtidh jïh skreejrehtidh learoehkidie, tjïelten jïh nasjonelle ståvroetjaatsegijstie. Learohki ektine jïh jeatjah almetjigujmie skuvlesne dijjieh skaepiedidie buerie sijjiem lïeremasse jïh maahtoebïhkedæmman.

Dov maahtoe

Mijjieh datnem ohtsedibie mij legitimeereme aarhskuvlelohkehtæjja jallh jeatjah pedagogihke/ dååjrehtimmieh åtna mij ïedtjesne.

Datne dååjrehtsem lohkehtimmeste åtna, åarjelsaemiengïele tjaalah jïh soptsesth. Datne aaj daarpesjh saemienkultuvrine åehpies årrodh.

Datne buerie goerkelimmiem åtnah ihke maanaj daerpiesvoeth guarkedh jïh dejtie dåastoehtidh gusnie ussjedimmesne leah jïh aaj buektiehtidh maanide goltelidh, garmerdehtedh, skreejrehtidh jïh reesedh ihke jåarhkedh övtiedidh. Eadtjaldovveme, ïedtjem jïh goerkelimmiem jeatjah almetjidie tuhtjebe vihkeles dååjrehtimmie pedagåågese.

Dïhte vihkeles ahte datne buerie pedagåågeles lijrehtæjja leah mij lyjhkh lijrehtidh gåabpegh smaave jïh stoerre maanajdåehkieh. Datne tjoerh flexijbele årrodh ussjedimmesne jïh gïehtelimmesne juktie darjoen biejjieh eah sjïere vijjieh dåeredh. Gosse barkoedåehkesne, datne aelhkie åtnah ektiebarkosne barkedh.

Mijjese vihkeles guktie almetje lea.

Barkoe göökte sijjine, dan gaavhtan lea vuejemekåarhte krïevenasse.

Vår värdegrund

Vårt arbete ska genomsyras av våra värdeord:

Välkomnande – Här är alla välkomna!

Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.

Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.

Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Jeatjah bïevnesh

Annjebodts barkoe, abpetïjjesne.

Kombineereme barkoe goh aarhskuvlelohkehtæjja Vikebo aarhskuvlesne jïh ietniegïelelohkehtæjja Välsjövoenen skuvlesne (50/50 jallh goh digkiedimmien tjïrrh, guktie daerpiesvoete lea darjomisnie).

Aalkoe guktie latjkosne, bene minngemes gåessie lohkemejaepie aalka mïetsken 2021.

Minngemes syökemedaatoe 2021-07-31

Ohtsemebarkoen åvtelen mijjieh nænnoestamme ovmessie ohtsedimmiekanaalh jïh buektemh. Dan gaavhtan ibie sïjhth doekijh edtjieh mijjine gaskesem vaeltedh.

Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0640 161 00.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växtkraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att utvecklas. Vill du växa med oss?

Ansökan

Sista ansökningsdatum: