Ny förskola i Krokom

tre barn i förskoleåldern leker i en sandlåda

Våren 2023 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. Satsningen görs för att kunna erbjuda en kvalitativ och likvärdig utbildning för barnen

Beslutet att bygga en ny förskola togs av barn- och utbildningsnämnden i september 2019 och planen är att den nya förskolan ska stå klar när vårterminen startar 2023. Att kommunen nu väljer att bygga en stor förskola i stället för att anpassa befintliga förskolor har sin förklaring. Camilla Backman, rektor för förskolorna i Krokom menar att en stor förskola underlättar verksamhetens behov.

– Det kan låta stort men det bygger på en långsiktig strategi. Lokalerna blir möjliga att anpassa till antalet barn över tid. På det sättet behöver vi inte styra om och flytta mellan olika förskolor, starta upp eller lägga ner enheter som vi gör idag när barnantalet ökar eller minskar. Nu kommer de befintliga förskolorna att finnas samlade och dessutom utökas med en enhet, säger Camilla Backman.

Utbildningen i förskolan ställer krav både på anpassade lokaler och en organisation som kan möta upp med kunskap och undervisning. Verksamheten följer barnens utveckling från förskola till årskurs 9. Lärare, pedagoger och elevhälsans resurser har en nära samverkan för att skapa bra övergångar hela vägen. Camilla är övertygad om att samverkan är en grundförutsättning för bra kvalitet. När fyra förskolor samlas på ett och samma ställe kan kompetenser och resurser nyttjas bättre.

– Det handlar om att ha en röd tråd genom hela skolgången för att säkerställa trygghet och att undervisningen blir likvärdig och har bra kvalitet, förklarar Camilla

Byggprocessen

Planeringen är i full gång. Placeringen är klar, förskolan kommer att byggas på en naturskön tomt på Offerdalsvägen intill Krokomsbostäders kontorsbyggnad i Krokom. Arbetet med att ändra den befintliga detaljplanen från industri till förskola är i full gång. Detaljplanen har varit ute på samråd, och ska nu kompletteras inför granskningsfasen.

Geoteknisk utredning, bullerutredning, trafikutredning samt utredning för vatten, avlopp och dagvatten (VAD) har gjorts. Den naturvärdesinventering som gjordes sommaren 2020 bedömdes inte följa svensk standard vilket gör att den behöver göras om sommaren 2021. Viss gallring och avverkning på fastigheten kommer att ske under hösten 2021.

Byggnaden och upphandling

Byggnaden kommer att ha plats för minst 170 barn fördelade på cirka 10 avdelningar. Konceptet bygger på enheter som rymmer 2-3 avdelningar vardera. Avdelningarna blir flexibla och har plats för 12-18 barn

 

Upphandling av byggnaden kommer att ske med förnyad konkurrensutsättning via SKR Kommentus ramavtal för förskolebyggnader. Ramavtalet innebär att byggnaderna redan är projekterade utifrån ett väl genomtänkt funktionsprogram.

Mer information om funktionsprogrammet hittar du på SKR Kommentus hemsida.

 

Länk till SKR Kommentus ramavtal förskolebyggnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Referensgruppens arbete

Hösten 2020 bildades en referensgrupp med förskollärare, pedagoisk utvecklare och representanter från tillgänglighetsrådet. Barnen har en central roll och får möjlighet att tycka till om utformning av lokaler, material och lärmiljöerna utomhus. Byggprocessen kommer att pågå under två läsår så barnen får vara med hela vägen tills förskolan står kvar.
Vårdnadshavare har genom enkäter bidragit med viktiga synpunkter på exempelvis situationen vid hämtning och lämning inomhus och i trafiksituationen utomhus.
Skyddsombuden i området har gjort riskbedömningar inom olika områden.

Vanliga frågor och svar om nya förskolan

Vanliga frågor och svar om nya förskolan

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring nya förskolan och svaren på dem. Sidan kompletteras allt efter som frågor dyker upp. Hittar du inte det du undrar över kan du ställa din fråga via mejl:


nyaforskolan@krokom.se


När blir den nya förskolan klar?

När blir den nya förskolan klar?

Den ursprungliga målsättningen var att förskolan skulle stå klar till höstterminen 2022. Men detaljplanearbetet har försenats och inflyttning har skjutits fram till vårterminen 2023.

Hur stor kommer förskolan att bli?

Hur stor kommer förskolan att bli?

SKR Kommentus ramavtal erbjuder en förskola för 120-160 barn (optimalt dimensionerad och utvärderad för 144 barn) som sitt största koncept. Konceptet erbjuder fyra enheter, med cirka 2-3 avdelningar per enhet.


Vi behöver en större förskola än så, så vi kommer att be de leverantörer som är med i upphandlingen att lämna anbud på en förskola som är dimensionerad och utvärderad på 144+36 barn. Det innebär fem enheter istället för fyra. En enhet kan ge plats för maximalt 36 barn.


Hela förskolan kommer att bli cirka 2 500 kvadratmeter fördelat på två våningar. Hela markytan som är möjlig att bebygga är 1 hektar stor (10 000 kvadratmeter), så utemiljön och naturmiljön är generöst tilltagen.

Hur kan man skapa bra miljöer i en så stor förskola?

Hur kan man skapa bra miljöer i en så stor förskola?

I och med att förskolan är uppbyggd på enheter med 2-3 avdelningar i varje så har varje barn sitt eget hemviste.


Varje enhet har också sin egen groventré och kapprum. Alla barn kommer inte att samsas i samma entré så det blir ganska jämförbart med hur avdelningar och kapprummen är strukturerade på respektive förskola idag.


I funktionskraven för byggnaden har man lagt mycket fokus och hårda krav på den akustiska inomhusmiljön för att skapa lugna och tysta lokaler.


När det gäller utemiljön så kommer vi att försöka jobba med zonindelning, en trygg zon, en aktiv zon och en lite vildare zon. Mer detaljer kring detta kan vi berätta när upphandlingen är klar.

Hur ska hämtning och lämning ske på ett smidigt och säkert sätt?

Hur ska hämtning och lämning ske på ett smidigt och säkert sätt?

Vår inriktning är att skapa en hämta-lämna situation där man inte behöver backa sin bil.


Varuleveranser och personalparkering kommer också att vara avskilda från hämta-lämna-ytan för att minska risken för olyckor.


Den slutgiltiga utformningen sätts när markentreprenaden är upphandlad.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om den nya förskolan i Krokom är du välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny