Translate site

Startsida Krokoms kommun

Dagvatten

När det gäller åtgärder för att förbättra miljön är det viktigt att alla hjälps åt. Genom att var och en gör lite kan vi tillsammans åstadkomma stora förändringar. Detta gäller även hanteringen av dagvattnet.

Dagvatten

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. I det naturliga kretsloppet rinner det mesta av dagvattnet igenom marklagren och det tar längre tid för vattnet att nå närmaste sjö eller vattendrag än när det rinner genom ledningar. Denna fördröjning minskar belastningen på sjöar och vattendrag. I städer är en stor del av marken hårdjord och vattnet leds mycket snabbt till närmaste sjö eller vattendrag.

Enkla åtgärder du kan göra för bra hantering av dagvatten

Utkastare på stuprör
Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. Då kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Avrinningsrännan kan se ut på flera olika sätt. Den enklaste varianten är att sätta ett plaströr på stupröret så att vattnet kommer en bit ifrån husgrunden innan det rinner ner i marken. Avrinningsrännan kan också byggas med keramik- eller stenplattor. Rännan bör vara minst två meter lång för att förhindra att vatten tränger ner längs med husväggen.

Stenkista eller annat vattenmagasin
Om ytan på tomten är för liten för att kunna ta emot allt regnvatten kan man bygga ett underjordiskt vattenmagasin så att vattnet rinner till grundvattnet eller fördröjs innan utsläpp sker till dagvattennätet. Vattenmagasinet kan vara i form av en stenkista eller ett magasin med vattenkassetter. Innan man bygger någon form av underjordiskt magasin är det viktigt att man undersöker markförhållandena så att vattnet rinner bort från huset när det lämnar magasinet för att undvika fuktskador på huset.

Vattentunna
En regntunna är ett bra sätt att ta hand om dagvatten för bevattning under torrare perioder. Man bör komplettera tunnan med en utkastare till gräsmattan ifall den skulle bli full.

Minska andelen hårdgjorda ytor
Den bästa metoden för att minska den totala mängden dagvatten är att minska andelen hård yta på tomten. Det kan man göra genom att välja andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när man ska anlägga en garageuppfart eller uteplats. Exempel på genomsläppliga material är grus, betonghålsten eller rasterplattor.

Dagvatten från bostadsområden

Dagvatten från bostadsområden är inte så förorenat att det behöver renas på samma sätt som dagvatten från vägar och industriområden. Här gäller det snarare att fördröja vattnet och minska mängden vatten som behöver gå ut till dagvattenledningarna.

Detta har flera fördelar, förutom minskad belastning på sjöar och vattendrag kan vattnet också tränga igenom marken och bilda grundvatten. Det senare motverkar sättningar i marken och främjar vattnets naturliga kretslopp. Genom att ta hand om dagvattnet från din egen tomt kan du både göra en insats för miljön och till exempel använda vattnet till trädgården varma somrar.

Uppdaterad 2017-12-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se