Translate site

Startsida Krokoms kommun

Planer och kartor

Användning av kommunens mark kräver noggranna förberedelser. Nedan följer en kort beskrivning vad en översiktsplan samt vad en detaljplan är.

Översiktsplan
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det finns en kommunomfattande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner inom vissa områden samt tematiska tillägg, till exempel översiktsplanen för vindkraft. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument.

Detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och bestämmer användningen av marken inom ett område. Detaljplanen kan reglera bebyggelse, gator, parker och natur, exempelvis höjd och storlek på hus och dess placering på tomten. En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts av en ny.

Kartor
Det kartmaterial som används inom kommunen är:

Kartor från lantmäteriet. De används för kommunens kartframställning och översiktsplan.

Grundkartor som är ett underlag till detaljplaner, situationsplaner, projekteringsunderlag samt VA-ritningar och förbindelsepunkter för va.

Nybyggnadskartor till bygglovsansökan inom områden med detaljplan eller där större noggrannhet krävs.

Uppdaterad 2017-09-14 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se