Translate site

Startsida Krokoms kommun

Värmepump

Höga el- och oljepriser gör att antalet energibrunnar och ytjordvärmeanläggningar stadigt ökar i Sverige.

För att grundvattnet, vårt viktigaste livsmedel, inte ska förorenas av värmepumpsanläggningar, måste installationen göras korrekt. Anlita därför kompetenta och ansvarsfulla brunnsborrare och installatörer.

Värmepumpen används for att utvinna energi ur luft, mark eller vatten. Bergvärme, jordvärme och sjövärme är exempel på värmepumpar. Om du installerar en värmepumpanläggning ska du anmäla det till kommunen.
Installation av luftvärmepump är, för närvarande, undantaget den regeln.

Anmälningsplikt
Installationen är anmälningspliktig. Därför är det viktigt att du anmäler din värmepumpanläggning i god tid (cirka 6 veckor) före eventuell borrning eller grävning samt installation av värmepump.

Varför anmälningsplikt ?
Syftet med anmälan är att kommunen ska få kännedom om var man borrar eller gräver för kollektorn samt vilken sorts köldmedium som används. På så sätt kan kommunen meddela om det behövs extra försiktighetsåtgärder.

Finner kommunen att installationen på något sätt är olämplig, t ex belägen inom skyddsområde för vattentäkt eller har ett köldmedium som inte längre är tillåtet, kan kommunen meddela förbud mot att utföra anläggningen. Det är ditt ansvar som sökande att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- och avloppsledningar samt cisterner tunnlar, skyddsrum etc finns, som berörs av din värmepumpanläggning. För din egen hälsas skull, tänk på att ha radontäta rörgenomföringar in till huset.

Vad krävs vid anmälan ?
Med anmälan ska en situationsplan bifogas, där ritar du in var det är tänkt att borras eller grävas för kollektorn. Har du eller dina grannar dricksvattenbrunnar i närheten ritar du in dessa samt eventuella enskilda avlopp. Ange även på situationsplanen om grannen redan har berg- eller jordvärme mellan dessa inritade punkter så anger du avståndet i meter.

Om planer finns på att nyttja annans mark eller vattenområde för hela eller delar av värmepumpanläggningen är det viktigt att ett skriftligt servitutavtal upprättas med berörda markägare, sådant avtal bör sedan inskrivas i den fastighet där anläggningen ligger. Detta begär du hos Inskrivningsmyndigheten i Härnösand, Box 117, 871 23 Härnösand.

Servitut kan även bildas genom lantmäteriförrättning, frågor om detta kan ställas till lantmäterimyndigheten i Östersunds kommun, tel 063-143290 eller 063-143298.

Har du svårt att få fram karta över din tomt kan du ringa till Samhällsbyggnadsförvaltningen och beställa en kartbild hemskickad till dig, det du behöver veta innan du ringer är din fastighetsbeteckning.

Avgift
Är anmälan komplett från början går handläggningen fortare. I samband med anmälan debiteras en handläggningsavgift enligt gällande taxa. Avgiften ska täcka den tid det tar att granska och bedöma att anmälan uppfyller de krav som är ställda samt handläggning och arkivering. För bostadsfastigheter avsedda för 1–2 familjer tar vi ut en avgift motsvarande en timmes handläggning. Tänk på att kommunen är skyldig att åtalsanmäla den som inte i förväg anmäler sin värmepumpsinstallation.

Ett tips vid nedläggning av kollektorslangen för jordvärme är att samtidigt lägga ner en svagströmsledning, Då kan man vid behov söka reda på slangens exakta läge i framtiden.

Uppdaterad 2017-09-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se