Translate site

Startsida Krokoms kommun

Eldstad

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan och lämna in följande handlingar:

 • Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd", ifylld och underskriven
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100 där man ser skorstenens höjd över tak och nock, genomföringar genom bjälklag och tak
 • Produkternas prestandadeklaration och CE-märkning
 • Kontrollplan
 • Foton (Om man ska göra en ändring av eldstaden, till exempel sätta in en kassett i tidigare öppen spis, så kan man istället för att lämna in ritningar, lämna in foton på den befintliga öppna spisen (där kassetten ska stå) samt på fasaden som visar var befintlig skorsten är belägen och hur hög den är)

Ärendets gång

När anmälan är komplett fattar handläggaren beslut om startbesked och du får installera eldstaden. Samråd med skorstensfejarmästaren rekommenderas innan arbetet påbörjas. När installationen är klar ska den besiktigas och godkännas av en sakkunnig sotarmästare, www.sotarbolaget.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När besiktningen är gjord skickas kontrollplanen och godkänt protokoll till kommunen som utfärdar slutbesked. När du fått slutbesked får du börja använda kaminen.

Väsentlig ändring

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom:

 • Ändrade eldningsförhållanden eller rökgastemperaturer, eller
 • annan förändring av eldstadens funktion eller användningssätt.

Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel på åtgärder som räknas som väsentlig ändring:

 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
 • Byte av eldstadsplan (glödskydd på golvet)
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Spara energi

Kontakta gärna kommunens energi-och klimatrådgivare för att diskutera uppvärmning och energi. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.
Läs mer om energi- och klimatrådgivning

Uppdaterad 2018-05-30 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se