Translate site

Startsida Krokoms kommun

Attefallsåtgärder kräver anmälan

Den 2 juli 2014 trädde de så kallade Attefallsåtgärderna i kraft i plan- och bygglagen.

Lagändring innebär en utökad byggrätt för en- och tvåbostadshus oberoende av vad en eventuell detaljplan medger. Attefallsåtgärderna kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan till Bygg- och miljöavdelningen och ha erhållit ett beslut om startbesked innan åtgärden får påbörjas. Attefallsåtgärderna får däremot inte göras på byggnader, tomter och i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, där krävs det bygglov. Påbörjas byggnationen utan startbesked kommer du att krävas på en byggsanktionsavgift.

Anmälningsblanketten hittar du under e-tjänster och blanketter, blanketten heter ”Anmälan - ej bygglovspliktig åtgärd”. Ladda ner blanketten här.

Till anmälan krävs att du bifogar situationsplan-, plan-, fasad-, och sektionsritningar samt kontrollplan. Om du avser att bygga ytterligare en bostad kan det även krävas en kontrollansvarig i ärendet.

Tänk på att Attefallsåtgärden ändå kan kräva strandskyddsdispens, tillstånd enligt lag om fornminnen m.m.. Har du ett enskilt avlopp och avser bygga ytterligare en bostad kan även tillstånd från miljöbalken krävas.

Attefallshus

Du som har ett en- eller två bostadshus får förutom friggeboden på max 15 m² , även bygga ett så kallat Attefallshus på max 25 m² med en taknockshöjd på max 4 m. Vill du placera Attefallshuset närmare än 4,5 m från gränsen krävs berörda grannars medgivanden. Ett Attefallshus får inte placeras närmare än 4,5 m från gata, väg eller grönområde. Du kan bygga flera Attefallshus på tomten, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 m².  Innan du påbörjar åtgärden krävs att du gör en anmälan till Bygg- och miljöavdelningen och inväntar ett beslut om startbesked.

Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m² (tillbyggnad får endast göras på bostadshuset). Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Vill du placera tillbyggnaden närmare än 4,5 m från gränsen krävs berörda grannars medgivanden. Attefallstillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 m från gata, väg eller grönområde. Innan du påbörjar åtgärden krävs att du gör en anmälan till Bygg- och miljöavdelningen och inväntar ett beslut om startbesked.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan måste du göra en anmälan till Bygg- och miljöavdelningen och inväntar ett beslut om startbesked innan du får påbörja byggnadsarbetena.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att åtgärden ska vara bygglovsfri inom detaljplanerat område får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du påbörjar åtgärden krävs att du gör en anmälan till Bygg- och miljöavdelningen och inväntar ett beslut om startbesked.

Uppdaterad 2014-07-07 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se