Translate site

Startsida Krokoms kommun

När krävs anmälan?

En del åtgärder kräver inte bygglov men väl en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Dessa är:

 • ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader, 
 • installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter,
 • underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser,
 • rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader samt jordbrukets ekonomibyggnader ska anmälas till bygg- och miljöavdelningen
 • vid Attefallsåtgärder.

Vid anmälan av eldstad krävs följande handlingar:

 • Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd", ifylld och underskriven
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100 där man ser skorstenens höjd över tak och nock, genomföringar genom bjälklag och tak
 • Miljö/Typgodkännande av eldstad och rökrör
 • Kontrollplan

Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Så handläggs ditt ärende

Din anmälan hanteras likadant som en ansökan om bygglov:

 • Anmälan granskas och vi kontrollerar om den är komplett.
 • Om den inte är komplett begär vi in kompletterande handlingar av dig.
 • Ett beslut om startbesked för din anmälan skickas till dig tillsammans med kontrollplanen för din åtgärd. Nu kan du börja med ditt projekt.
 • Du kontrollerar utfört arbete enligt punkterna i kontrollplanen, vilka ska signeras efterhand som de utförs.
 • När arbetet är klart skickas den undertecknade kontrollplanen och eventuellt annan begärd dokumentation in till bygg- och miljöavdelningen.
 • När vi granskat inkomna handlingar och konstaterat att inga brister finns, utfärdas ett slutbesked, vilket innebär att du kan börja använda det du byggt eller installerat.
Uppdaterad 2014-07-07 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se