Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur fungerar en trekammarbrunn? 

En trekammarbrunn är en slamavskiljare. Med det menas att den skiljer fasta och flytande delar i avloppsvattnet, så det som rinner ut ur brunnen kan renas i en infiltration eller någon annan typ av reningsanläggning.

I en slambrunn samlas allt som spolas ner i avloppet.  I den första kammaren hamnar allt slam som kommer från huset. Vattnet trycks sedan in i andra kammaren och dit kan även lite slam följa med. När vattnet till sist hamnar i tredje kammaren bör det vara så gott som fritt från slam, eftersom det är detta vatten som ska gå ut i infiltrationen.

En del av det som spolas ner sjunker ner till botten och bildar bottenslam. Längst upp ligger flytslammet som utgörs av avföring, toalettpapper och andra flytande material. Flytslammet bildar med tiden en slamkaka som hela tiden byggs på. Mellan slamlagren samlas vattnet.

T-röret som ska finnas i varje brunn gör att det bara är vattenlagret i mitten som tillåts lämna brunnen. Vattnet som passerat t-röret går till fördelningsbrunnen vars funktion är att fördela vattnet till spridningsledningarna i infiltrationen. 

Infiltration är en del av avloppsreningsanläggningen. Infiltrationsanläggningen består av en fördelningsbrunn som leder vattnet vidare ut i rör, vanligast två eller tre stycken. Rören har hål på undersidan så att vattnet kan sippra ner i ett lager av grus och sand som renar vattnet ytterligare innan det kommer till grundvattnet som klart och rent vatten.

Rören avslutas med en luftning över markytan. Detta för att mikroorganismerna som lever i anläggningen och bryter ner näringen i avloppsvattnet ska få syre. (För att ha en bra funktion och inte få problem med lukt är det nödvändigt att det även finns en luftning av toaletten på huset.) Infiltrationsanläggning ska ha den storlek som behövs så att den kan ta emot det vatten som släpps ut. En standardstorlek för ett hushåll med 5 personer är 30 kvadratmeter men det är ganska vanligt att den behöver vara större (storleken är beroende av markens möjlighet att ta hand om vattnet). Det är viktigt att avståndet mellan botten på infiltrationsanläggningen och högsta grundvattennivån i marken är minst en meter för att reningen ska fungera.

Om slammet kommer in i infiltrationen beroende på att t-rör saknas eller brunnen töms för sällan täpps de små fördelningshålen i infiltrationsrören igen och vattnet kan inte rinna ut i marken. Till slut blir det då översvämning i brunnen och i värsta fall trycks avloppsvatten in i huset.

Du kan prova att rensa bort slam från infiltrationsledningar genom spolning. Denna typ av spolning är inget man gör själv då den kräver särskild utrustning. Spolning är dock ingen garanti att det åtgärdar anläggningen. När infiltrationen inte längre kan ta emot ert avloppsvatten behöver den bytas ut. Du behöver göra en ny infiltrationsanläggning vilket är en tillståndspliktig åtgärd. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen för vidare information.


Uppdaterad 2015-07-03 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »