Vattenmätare

Alla kunder till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Har man en vattenmätare betalar man för den faktiska förbrukningen. Är vattenmätaren ännu inte installerad så betalar du utifrån en schablontaxa.

Vattenmätare tillhandahålls av Krokoms kommun och kommunens avtalade entreprenör installerar den.

Avläsningskort skickas ut varje år i oktober. Registrera gärna avläsningen på webbsidan www.avlasning.selänk till annan webbplats eller skicka in blanketten via post.

Räkneverket i vattenmätare visar din vattenförbrukning i kubikmeter.

Har du frågor om din vattenmätare kontakta Kundcenter.

Om installation av vattenmätare

Om installation av vattenmätare

En abonnent har ingen rätt att neka en installation av en vattenmätare. Enligt vattentjänstlagen (41 §) har huvudmannen (kommunen) rätt till tillträde på en fastighet för att installera och underhålla vattenmätare. Abonnenten har även en skyldighet att kostnadsfritt upplåta nödvändigt utrymme för vattenmätaren (20 §).

Mätarplatsen ska vara godkänd av huvudmannen. Om fastighetsägaren nekar installation av vattenmätare kommer huvudmannen att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Efter avstängning av vattentillförseln lämnas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen.

Avstängning av vatten och lämnande av ärende till Mark- och miljödomstolen kommer att medföra ytterligare kostnader för abonnenten.

Exempel 1 – förberedd vattenmätarplats

Om vattenmätarplats med avsättning (mätarkonsol) är förberedd sätts vattenmätaren upp på fastighetsägarens bekostnad till ett fast pris av 500 kr inklusive moms. Resekostnaden tillkommer.

Exempel 2 – ej förberedd mätarplats

Fastighetsägaren ordnar mätarkonsol för vattenmätare på egen bekostnad. Det står fastighetsägaren fritt att välja rörmokare för eventuell omdragning av rör och montering av konsol. Detta bekostas således av fastighetsägaren själv. Det kan vara bra att ta in offert från olika rörmokare.

Plats och insättning

Plats och insättning

Enligt ”Allmänna bestämmelser för brukande av Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA) gäller följande för vattenmätare:

  • Platsen och uppsättning av mätarkonsol för vattenmätaren ska vara godkänd av Krokoms kommun.
  • Vattenmätaren kan monteras vågrätt eller lodrätt.
  • Krokoms kommun har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren.
  • För dessa åtgärder liksom för avläsning av vattenmätaren ska fastighetsägaren lämna Vatten och Renhållning på Krokoms kommun tillträde.
  • Har uppsättningen av mätarkonsol för vattenmätare utförts innan placeringen godkänts av oss är fastighetsägaren, om kommunen så kräver, skyldig att bekosta flyttningen av mätarkonsollen så att mätarens plats kan godkännas av oss.
  • Fastighetsägaren ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.
Skissbild på en vattenmätare och en enkel installationsanvisning.

Hur du läser av vattenmätaren

Hur du läser av vattenmätaren

Vattenmätarens nummer står på mässingsringens ovansida alternativt insida och på din faktura.

Räkneverket i en vattenmätare visar förbrukningen i antalet kubikmeter (m³), som du senare ska skriva in på själv­avläsnings­kortet. Siffrorna ska skrivas in på avläsnings­kortet exakt som de visas på mätar­ställningen, alltså från höger till vänster.

De 4 små räknehjulen behöver du för avläsningens skull inte bry dig om

Det svarta kugghjulet snurrar när vatten används.

Bild på räkneverket på en vattenmätare

Revision av vattenmätare

Enligt gällande föreskrifter ska alla vattenmätare genomgå revision med 10 års mellanrum. Vi har nu påbörjat bytet av vattenmätare, där de gamla vinghjulsmätarna byts ut till fjärravlästa ultraljudsmätare. Det finns många fördelar med ultraljudsmätarna. För att nämna några så är det digitala siffror i displayen som är mer lättavlästa och man ser lättare vilken förbrukningen är över dygnet. Den nya mätaren meddelar även i displayen om det finns en vattenläcka i huset.

Bytena sker områdesvis, berörda kunder informeras via brev och du blir uppringd av vår montör för en tidsbokning. Hör av dig om du behöver byta tid. Om tiden inte hålls av dig och vi inte kan utföra mätarbytet debiteras en avgift enligt gällande VA-taxa.

Bytet är kostnadsfritt och utförs av personal från Vatten och renhållning. Mätarbytet tar ca 30 minuter.

Några vanliga frågor om revision av vattenmätare ser du här:

Varför ska ni byta ut min vattenmätare? Är det något fel på den?

Varför ska ni byta ut min vattenmätare? Är det något fel på den?

Nej, det är inget fel på din vattenmätare. Alla vattenmätare i Sverige som mäter hushållsförbrukning av vatten ska bytas ut på fasta intervall enligt krav från Sveriges nationella ackrediteringsorgan, Swedac. Därför byter vi ut din vattenmätare.

När kommer mätarbytet att utföras?

När kommer mätarbytet att utföras?

Vi skickar ett brev till dig när vi är i ditt område och din fastighet står på tur, mätarbytet sker av vår egen personal som ringer dig för en tidsbokning.

Får jag en likadan mätare som innan?

Får jag en likadan mätare som innan?

Nej, den nya mätaren som installeras kommer att vara fjärravläst och har en digital display. Mätaren drivs med batteri, så ingen övrig elektrisk installation krävs. Mätaren kommer i de flesta fall att passa där den gamla mätaren satt.

I vilka fall passar den nya mätaren inte?

I vilka fall passar den nya mätaren inte?

Den nya mätaren passar inte om du har en vertikalt monterad mätare med bygglängd kortare än 190 mm. Har du en sådan mätare kan du kontakta den entreprenör som utförde bytet, alternativt någon annan VVS-montör för att bygga om din mätarplats till 190 mm bygglängd.

Kostar mätarbytet något?

Kostar mätarbytet något?

Nej, för dig som abonnent är själva mätarbytet kostnadsfritt.

Kan några ytterligare kostnader tillkomma?

Kan några ytterligare kostnader tillkomma?

Ja, i de fall där vi bedömer att din rörinstallation inte är i tillräckligt gott skick för att bytet ska kunna genomföras säkert, kan vi ålägga dig att åtgärda bristerna. Enligt de allmänna bestämmelserna för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Krokoms kommun är rörinstallationen i fastigheten fastighetsägarens ansvar och det är denne som bekostar eventuella åtgärder.

Kan jag kontrollera min anläggning själv innan bytet?

Kan jag kontrollera min anläggning själv innan bytet?

Ja, du kan kontrollera så att det finns fritt utrymme runt mätaren. Flytta om möjligt bort saker som står i vägen. Kontrollera också att ventilerna (kranarna) på var sida om mätaren fungerar och sluter tätt. Kontrollera också att alla rör är ordentligt klamrade i väggar och i vissa fall tak, så att allt sitter kvar även om mätaren demonteras.

Hjälpte informationen på sidan dig?