Plan­processen – så går det till

Här finner du en beskrivning av detalj­plane­arbetets olika steg från ansökan om planbesked till planen har vunnit laga kraft.

Illustration över planprocessen

Planbesked

Planbesked

Om man avser att ändra, upphäva eller upprätta en ny detaljplan ska man ansöka om planbesked hos kommunen. Ett planbesked är inte ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida utan innebär endast att ett planarbete kommer att inledas eller inte. Planbeskedet kan inte överklagas.

Du ansöker om planbesked via e-tjänsten Ansökan om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privat initiativrätt

Privat initiativrätt

Den 1 augusti 2021 ändrades PBL när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. Syftet med de nya reglerna är att få snabbare planprocesser och att sökanden ska kunna börja ta fram underlag innan kommunen kan påbörja planläggningen. Kommunens ansvar för detaljplaneringen och bedömningen av markens lämplighet påverkas inte men någon annan än kommunen får ta fram underlag i form av till exempel utredningar och undersökningar. Kommunen är dock inte skyldig att acceptera underlag som tagits fram av annan än kommunen.

Den sökande kan vid en ansökan om planbesked begära att få veta vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas vid planläggningen. Detta är en preliminär bedömning. Om kommunen medger det, får den sökande också hämta in ett yttrande från länsstyrelsen angående vilket underlag länsstyrelsen kommer behöva för att kunna yttra sig över detaljplaneförslaget under planprocessen.

Samråd

Samråd

Kommunens första version av detaljplanen kallas för ett samrådsförslag. Det är politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som avgör om planförslaget är färdigt att skickas ut på samråd till dem som är berörda av detaljplanen. De som vill kan under samrådet lämna in synpunkter på förslaget. Tiden för samråd är normalt tre veckor. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i en samrådsredogörelse.

Granskning

Granskning

Under nästa steg uppdaterar kommunen detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan om att skicka ut planförslaget på granskning. Under granskningen får de som berörs av den nya planen möjlighet att lämna in synpunkter. Tiden för granskning är oftast tre veckor, men i vissa fall är den kortare. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Antagande

Efter granskningen för kommunen in eventuella ändringar. Detaljplanen skickas först till samhällsbyggnadsnämnden för godkännande och sedan till bygg och miljönämnden för antagande. Efter antagandet informeras de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet, granskningen eller planprogrammet. De som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter antagandedatum.

Laga kraft

Laga kraft

Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet om antagande fattats. När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen medger.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny