Torsta 1:15, Ås

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att tillskapa 30-40 byggrätter för bostäder i ett sammanhållet kvarter nedan järnvägen. Ovan järnvägen finns intentioner om 50-70 byggrätter för bostäder samt område för skola/förskola. Området som ansökan avser utgör ca 25 hektar.

Detaljplanens status

Beviljat planbesked

Meny