Smedsåsen 1:26, Nälden

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av seniorboende/radhusboende inom fastigheten. Platsen som avses bebyggas är enligt gällande detaljplan för Näldens samhälle, Smedsåsen 1:26 m.fl., Krokoms kommun, fastställd 1985-10-02, belagd med prickmark samt korsprickad mark.

Detaljplanens status

Beviljat planbesked

Meny