Ås-Hov 1:216, Ås

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att bygga inglasade uterum samt glasa in befintliga balkonger inom aktuellt område.

Bild på planområdet för Ås-Hov 1:216

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

 

 

Illustration över en planprocess

Den 2023-11-15 §226 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, därav har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för standard planförfarande (2010:900).

Här hittar du kommunens översiktsplan

Meny