Hissmon 1:231 m.fl., Krokom (Kvarna)

Syftet med detaljplanen är att förutom villatomter även möjliggöra rad- och parhus samt justera några nu gällande planbestämmelser som bättre passar in i dagens efterfrågan på bostäder.

Detaljplanens status

Granskning

Eventuella synpunkter på förslaget får framföras skriftligen senast 2022-09-29

Synpunkter skickas till:
Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
835 80 Krokom

Synpunkter kan även inlämnas digitalt till kundcenter@krokom.se

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Meny