Kaxås 3:14 m.fl., Kaxås

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ca 40 enbostadshus samt rekreationsområde med till exempel skid- och hästanläggning.

Detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i 2 våningar uppförs mellan centrala Kaxås och övre Kaxås på mark som idag utgörs av betes- och jordbruksmark. Planområdet är beläget mellan centrala Kaxås och övre Kaxås. Bostadsområdet uppförs i närheten till det kulturhistoriska ”ladriket” och de planerade bostadsbyggnaderna har utformats som en pendang till de karakteristiska lador som uppförts på Kaxbackens sluttningar öster om planområdet.

Detaljplanens status

Granskning

Granskningen pågår mellan den 8:e juli och den 9:e augusti 2020. Eventuella synpunkter på förslaget får framföras skriftligen senast den 9:e augusti 2020.

Synpunkter skickas till:

Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
835 80 Krokom.

Synpunkter kan även inlämnas digitalt till kundcenter@krokom.se

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

Planförslaget finns också tillgängligt i entrén till kommunhuset i Krokom på Offerdalsvägen 8 och ICA Kaxås.