Faxnälden 4:97, Nälden

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse med parhus, radhus, villatomter samt göra möjlighet för särskilt boende samt generationsboende inom området.
Syftet är att skapa ett bostadsområde där naturen ger ett tydligt inslag med närhet till rekreation och utevistelse.
Naturområde skapas mellan befintlig bebyggelse och planområdet.

Bild på planområdet för Faxnälden 4:97

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

 

 

Illustration över en planprocess

Den 2018-09-05 §80 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan samt områdesplanen för Nälden - Vaplan.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för standard planförfarande (2010:900).

Här hittar du kommunens översiktsplan

Här hittar du områdesplanen för nälden-vaplan

Meny