Del av Rösta 2:6, Ås (Åskilen, etapp 1)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mark för handel och kontor på del av fastigheten Rösta 2:6.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

I detaljplanen ska Åsbygdens karaktär och bebyggelseuttryck beaktas. Gröna ytor ska skapas eller bevaras och byggrätterna dras in från Nyhemsvägen för att skapa en öppen gatubild. Byggnadernas utformning och uttryck ska anpassas så att bebyggelsen skapar en känsla och speglar kulturmiljön för Åsbygden. Syftet är att skapa byggnadsvolymer som skapar ett intryck av ”ladhus” med liggande eller stående träpanel.