Aspås

Syftet med planen är att få till stånd en utbyggnad i Aspås inom ramen för den befintliga servicen.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • 9 jan 1979