Vindkraft i Krokoms kommun

Krokoms kommun har en översiktsplan som antogs 1991 som inte behandlar vindkraftens lokalisering. Den 29 september 2010 samt 23 februari 2011 (del av) antog Kommunfullmäktige ett tillägg till planen för att visa bra och dåliga lägen för vindraft i kommunen.

Krokoms översiktsplan utgår från kommunens miljöpolicy och vindpolicy. Det innebär att kommunen arbetar för en hållbar utveckling och en god livsmiljö. Kommunen välkomnar en utbyggnad av vindkraft där den lokala och regionala nyttan maximeras.

Regionens långsiktiga attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter får däremot inte påverkas negativt eller andra intressen komma till skada. Policyns exempel på mindre lämpliga platser är kalfjäll, vid attraktiva sjöar, branta bergssidor och uppskattade utsikter från allmänna vägar.

Översiktsplaneringen har skett i ett projekt med stöd av Boverket och i samverkan med kommunerna Åre, Bräcke, Berg, Ragunda och Östersund. Som komplement till översiktsplanen finns en gemensam kommunpolicy för "Lokal nytta" – lokalt ägande och lokal ekonomisk ersättning.

Länets miljömål är 1 TWh vindel per år 2015. År 2010 har vi mer än 90 vindkraftverk och har uppfyllt halva länsmålet. 21 av dessa vindkraftverk fi nns i Krokoms kommun. Stora vindparker bör i första hand planeras i vindrika lägen där vindparkerna och anslutningen till elnätet medför god energinytta och minst intrång i miljön. Därför prioriteras obebyggda men påverkade skogklädda höjder öster om fjällvärlden.

Enbart de projekt som har stöd i översiktsplanerna för Strömsund, Ragunda och Bräcke kan ge 2 TWh per år. De uppfyller med råge hela länsmålet och länets andel av de nationella målen.

Vindkraftens lokala nytta

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut (2010-04-28) att kommunen ska verka för följande tre huvudprinciper, med syfte att berörda bygder ska få ta del av de värden som vindkraften genererar:

  • Berörda bygder får en bygdepeng, återföringsmedel, som utbetalas årligen och utgör minst en procent av bruttovärdet av producerad elektricitet.
  • Dessa medel ska främst nyttjas till insatser för uthållig utveckling i de bygder som berörs.
  • Lokala aktörer kan erbjudas möjlighet att köpa in sig i vindkraftanläggningarna till minst 10 procent. (Text utgår från kommunstyrelsens beslut 2010-02-24, § 13)

Exempel:

Tio stora vindkraftverk, på 2,5 MW (megawatt) vardera, antas producera 6 300 MWh (megawattimmar) per år.

Med en procents bygdepeng, kan de tio vindkraftverken ge bygden 441 000 kronor per år. Tjugo vindkraftverk med samma förutsättningar ger bygden 882 000 kronor per år och trettio vindkraftverk kan tillföra bygden 1 323 000 kronor.

Status

  • Tillägg till översiktsplan
  • Laga kraft
  • 1 nov 2010