Översiktsplanering

Kommunen ansvarar för översiktsplanering som handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Fördjupad översiktsplan

I områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad.

 

Planer som har status samråd eller utställning har ett slutdatum för överklagande.

Översiktsplaner
Beskrivning Plantyp Status Datum
Över­sikts­plan för Krokoms kommun Översiktsplan Laga kraft 25 feb 2015
Vindkraft i Krokoms kommun Tillägg till översiktsplan Laga kraft 1 nov 2010
Krokoms centrum Fördjupad översiktsplan Laga kraft 17 dec1992
Södra Ås Fördjupad översiktsplan Laga kraft 11 dec 2006
Rödön Fördjupad översiktsplan Laga kraft 8 dec 1994
Aspås Fördjupad översiktsplan Laga kraft 9 jan 1979
Almåsa Fördjupad översiktsplan Laga kraft 9 maj 1984
Föllinge Fördjupad översiktsplan Laga kraft 3 juli 1979
Kaxås Fördjupad översiktsplan Laga kraft 4 okt 1979
Nälden-Vaplan Fördjupad översiktsplan Laga kraft 4 okt 1979
Rörvattnet Fördjupad översiktsplan Laga kraft 1 aug 1980
Trångsviken Fördjupad översiktsplan Laga kraft 30 dec 1981
Åkersjön Fördjupad översiktsplan Laga kraft 27 feb 1981
Änge-Ede Fördjupad översiktsplan Laga kraft 4 okt 1979
Lakavattnet Fördjupad översiktsplan Laga kraft 3 juli 1979
Krokom-Dvärsätt Fördjupad översiktsplan Laga kraft 3 okt 1980
Åsbygden Fördjupad översiktsplan Laga kraft 16 april 2018