Täng 2:33, Ås

Syftet med detaljplan är att möjliggöra byggrätter för två enbostadshus som kan uppföras i två våningar. Byggnadshöjd på 6,5 meter. Nyttjandegrad på 220 m² för huvudbyggnad samt garage/uthus. En tillfart till området planeras via befintlig vändplan vid ”Vikingabacken” som ska ansluta till bostadshusen.

Detaljplanens status

Antagen - överklagad

Detaljplanen har antagits av Bygg- och miljönämnden den 15 februari 2019.